TOIMENPIDEALOITE 82/2004 vp

TPA 82/2004 vp - Riikka Moilanen-Savolainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Menettelytapa lasten huostaanotossa

Eduskunnalle

Lasten huostaanottojen määrä kasvaa vuosittain. Vuosittain koko maassa otetaan huostaan yli tuhat lasta. Näistä huostaanotoista lähes 20 prosenttia on tehty vastoin vanhempien tahtoa.

Voimassa olevan lastensuojelulain mukaan kuntien sosiaalilautakunnat tekevät huostaanottopäätökset. Lain voimaantulon jälkeen luottamushenkilöiden rooli on muuttunut oleellisesti, koska huostaanottotapaukset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti ja tapaukset ovat yhä vaikeampia. Poliittisesti valitut luottamushenkilöt kokevat tehtävänsä usein ylivoimaiseksi. Vaativa tehtävä kaipaa vahvaa lainsäädännön tuntemusta, ammattimaisuutta ja työnohjausta. Käytännössä tämä ei toteudu.

Huostaanottoja vaikeuttavat ja hidastavat kuntien lastensuojelutyöntekijöiden niukat resurssit. Lastensuojelutyöntekijä saattaa toimia perheen asioiden hoitajana, huostaanottoasioiden esittelijänä, päätöksentekijänä ja jopa päätöksen täytäntöönpanijana. Tästä syystä perheen ja erityisesti lapsen kannalta merkittävässä päätöksessä lastensuojelutyöntekijän rooli korostuu. Tämä voi vaarantaa oleellisesti lapsen ja perheen edun toteutumisen.

Oikeusapulakimiehet ovat vaatineet, että huostaanottopäätökset tulisi siirtää sosiaalilautakunnilta tuomioistuimille. Jotta erittäin vaativat huostaanottopäätökset tehtäisiin kohtuullisessa ajassa, lapsen ja perheen edun mukaisesti ja viranomaiselle siedettävissä olosuhteissa, olisi harkittava menettelytapojen muuttamista.

Huostaanotot voitaisiin ratkaista uuden yhteistyömallin avulla tuomioistuimen ja sosiaalityön välillä. Päätökset käsiteltäisiin erillisessä perheoikeudessa, jossa olisivat edustettuina oikeus- ja lääketiede, lastensuojelun ja sosiaalityön ammattilaiset sekä maallikkojäsenet. Täten voitaisiin edistää myös vanhempien ja erityisesti lasten kuulemista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin huostaanottojen menettelytapojen muuttamiseksi lastensuojelulaissa.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2004

 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Esko Ahonen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk

​​​​