TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 7/2013 vp

TyVL 7/2013 vp - K 13/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen vuosikertomus 2012

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2012 (K 13/2013 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth ja hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

osastopäällikkö Leo Suomaa, johtaja Riitta Martikainen, neuvotteleva virkamies Sari Kauppinen ja ylitarkastaja Jarmo Kukkonen, sosiaali- ja terveysministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on käsitellyt hallituksen vuosikertomuksen niiden lausumien osalta, jotka on hyväksytty työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotuksesta.

Kertomukseen sisältyy kahdeksan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttyä lausumaa. Niistä yksi kuuluu oikeusministeriön, neljä työ- ja elinkeinoministeriön ja kaksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan. Tasa-arvolainsäädäntöä, työelämää ja vanhemmuutta koskevasta lausumasta kohta 1 kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön ja kohdat 2 ja 4 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan.

Poistettavat lausumat

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta katsoo, että seuraavien, sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjen eduskunnan lausumien johdosta suoritetut, kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä ja lausumat voidaan poistaa:

 • Työelämäselonteosta johtuvat toimet

  VNS 4/2004 vp lausuman kohta 4 julkisia työvoimapalveluja koskevalta osin

 • Työmarkkinatoimenpiteisiin osallistuvien työaikasuojelu ja vaikeasti työllistyvien työllistymismahdollisuudet, lainmuutoksen vaikutukset

  HE 274/2009 vp

Säilytettävät lausumat

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ei pidä seuraavien valiokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen eduskunnan lausumien johdosta hallituksen kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä, vaan katsoo, että kyseiset eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää hallituksen vuosikertomuksessa:

 • Yhdenvertaisuuslaki ja perusoikeudet

  HE 44/2003 vp

 • Työelämäselonteosta johtuvat toimet

  VNS 4/2004 vp lausuman kohta 2 ja kohta 4 lukuunottamatta julkisia työvoimapalveluja koskevaa osaa

 • Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain toimeenpano ja vaikutusten seuranta

  HE 254/2006 vp lausuman kohta 2

 • Tasa-arvolainsäädäntö, työelämä ja vanhemmuus

  HE 195/2004 vp lausuman kohdat 1, 2 ja 4

 • Alle 25-vuotiaille ammatillista koulutusta vailla oleville työkokeilun ajalta maksettava kulukorvaus

  HE 133/2012 vp

 • Aikuiskoulutuslain toimivuus

  HE 152/2009 vp

 • Tasa-arvoselonteko

  VNS 7/2010 vp

Lausunto

Lausuntonaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tarja Filatov /sd
 • vpj. Anne-Mari Virolainen /kok
 • jäs. Anna Kontula /vas
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Lea Mäkipää /ps
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Annika Saarikko /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Mikko Savola /kesk
 • Katja Taimela /sd
 • vjäs. Sari Palm /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ritva Bäckström

​​​​