TYÖ- JA TASA-ARVOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO 8/2001 vp

TyVL 8/2001 vp - K 5/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2000

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä huhtikuuta 2001 lähettäessään hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2000 (K 5/2001 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausuntonsa perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Tarja Brandes, ylitarkastaja Timo Jokiperä, ylitarkastaja Tuija Leminen ja ylitarkastaja Martti Myllylä, työministeriö

hallitusneuvos Hannu Hakkola, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

työmarkkina-asiantuntija Suvi Kämäri, Kunnallinen työmarkkinalaitos

lakimies Oili Leppälammi, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ

kassanjohtaja Pasi Koskinen, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta on käsitellyt hallituksen toimenpidekertomusta toimialaansa koskevin osin ja kertomuksen liiteaineistona olevan työllisyyslain mukaisen työllisyyskertomuksen vuodelta 2000.

Valiokunnan lausumat

Valiokunta on arvioinut sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä eduskunnan lausumia. Valiokunta pitää hallituksen antamia selvityksiä ja kannanottoja asianmukaisina ja katsoo lausumien olevan edelleen ajankohtaisia. Kotitaloustyön väliaikaista tukijärjestelmää (HE 90/1997 vp) koskeva lausuma voidaan poistaa kertomuksesta kokeilun päättymisen johdosta, kuten hallitus on esittänyt.

Kunnallisessa virkasuhteessa olevien henkilöiden palkkatodistuksen saanti.

Kertomuksessa on todettu, että asia on hoidettu kunnallisten työmarkkinaosapuolten tekemällä kunnallisella virkaehtosopimuksella, joka on tullut voimaan 1.9.1996, ja katsottu, että asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Valiokunta on käsitellyt asiaa vuoden 1999 kertomuksesta antamassaan lausunnossa (TyVL 3/2000 vp) ja todennut, että keskeinen syy sovitellun päivärahan maksun viivästymiselle on se, ettei hakija ole saanut työnantajaltaan palkkatodistusta. Valiokunta on pitänyt tärkeänä, että selvitystyötä päivärahan maksatuksen kehittämiseksi jatketaan ja järjestelmää mahdollisuuksien mukaan joustavoitetaan.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan palkkatodistusten saannissa on edelleen viivettä erityisesti eräissä suurissa terveydenhuoltoalan yksiköissä, mikä puolestaan johtaa sovitellun päivärahan maksatuksen viivästymiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut kolmikantatyöryhmän, jonka tehtävänä on muun ohessa arvioida uudelleen päivärahan ja työstä saatujen ansiotulojen yhteensovitusta ja jonka määräaika päättyy 1.10.2001.

Valiokunnan käsityksen mukaan lausumaa ei voida poistaa kertomuksesta ennen kuin siinä kosketeltu ongelma on saatu tavalla tai toisella ratkaistua.

Vuoden 2000 työllisyyskertomus

Työllisyyslain (275/1987, muut. 92/1997) 6 §:n nojalla vuosittain laadittavaan työllisyyskertomukseen kootaan kuvaukset ja saavutetut tulokset keskeisistä työllisyyden hoitoon vaikuttavista valtionhallinnon toimenpiteistä.

Valiokunnan käsityksen mukaan vuoden 2000 työllisyyskertomus siihen sisältyvine tilastotietoineen antaa varsin hyvän kokonaiskäsityksen hallituksen harjoittamasta työllisyyspolitiikasta ja sen tuloksista.

Valiokunta on huolissaan erityisesti pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömyydestä ja sen vähenemisen hitaudesta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan työttömistä valtaosa on laman jälkeen työttömiksi tulleita, jotka ovat olleet työttöminä pitkään. Tukityöllistämis-, koulutus- tai muiden toimenpidejaksojen jälkeen valtaosa heistä palautuu varsin pian uudelleen työttömiksi. Valiokunta pitääkin tärkeänä, että pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömyyden ratkaisemiseksi jatketaan työtä uusien välineiden kehittämiseksi. Tällainen väline voisi valiokunnan käsityksen mukaan olla ns. sosiaalinen yritys, jota koskevan lainsäädännön aikaansaamista valiokunta kiirehtii.

Lausunto

Lausuntonaan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta kunnioittavasti esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jouni Lehtimäki /kok
 • jäs. Tuula Haatainen /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Tero Rönni /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ritva Bäckström

​​​​