ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2001 vp

UaVM 6/2001 vp - HE 109/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä syyskuuta 2001 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 109/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lähetystöneuvos Jukka Nystèn ja avustaja Jatta Jämsén, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Ecuadorin kanssa 18 päivänä huhtikuuta 2001 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Ecuadorin kanssa. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Suomen vienti Ecuadoriin oli vuonna 1999 suuruudeltaan 22,2 miljoonaa markkaa, ja se koostui pääosin paperista sekä koneista ja laitteista. Tuonti Ecuadorista Suomeen oli samana vuonna suuruudeltaan 27,4 miljoonaa markkaa. Se koostuu pääosin banaanien tuonnista.

Suomalaisella teollisuudella ei valiokunnan saaman selvityksen mukaan ole merkittäviä sijoituksia Ecuadorissa, mutta investointisuojasopimuksen tekemistä on teollisuuden taholta pidetty toivottavana mahdollisten teollisuusinvestointien helpottamiseksi. Ecuador on esityksen perustelujen mukaan 1990-luvulla muuttanut suhtautumistaan ulkomaisiin sijoituksiin myönteisemmäksi ja on tässä tarkoituksessa ryhtynyt vuosikymmenen jälkipuoliskolla neuvottelemaan investointisuojasopimuksia. Ecuadorin tavoitteena on merkittävästi uudenaikaistaa petrokemian teollisuuttaan ja muutoinkin myös ulkomaisten sijoitusten avulla edistää maan runsaiden raaka-ainevarojen hyödyntämistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2001 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Ecuadorin tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen, ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Eva Biaudet /r
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Esko-Juhani Tennilä /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Antti Pelttari

​​​​