ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2001 vp

UaVM 7/2001 vp - HE 110/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Tansanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä syyskuuta 2001 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Tansanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 110/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lähetystöneuvos Jukka Nystèn ja avustaja Jatta Jämsén, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Tansanian kanssa 19 päivänä kesäkuuta 2001 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää markkinaehtoista taloudellista yhteistyötä maidemme välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Suomen vienti Tansaniaan vuonna 2000 oli valiokunnan saaman selvityksen mukaan suuruudeltaan 59,7 miljoonaa markkaa ja tuonti Tansaniasta Suomeen samana vuonna 17,2 miljoonaa markkaa. Tansania on Suomen pitkäaikaisin kehitysyhteistyömaa. Valiokunta toteaa, että valtioneuvosto on kehitysyhteistyön toiminnallistamista koskevassa periaatepäätöksessään helmikuussa 2001 vahvistanut, että Tansania säilyy Suomen kehitysyhteistyön pitkäaikaisena yhteistyömaana.

Sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus Tansanian kanssa on tehty Suomen aloitteesta. Esityksen perustelujen mukaan sopimus tulee edesauttamaan kehitysyhteistyövaroin rahoitettujen hankkeiden toteuttamista sekä edistämään taloudellisen yhteistoiminnan painopisteen siirtymistä enemmän markkinaehtoiseen sijoitustoimintaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Tansanian yhdistyneen tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen, ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Eva Biaudet /r
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Esko-Juhani Tennilä /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Antti  Pelttari

​​​​