VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2014 vp

VaVM 16/2014 vp - HE 188/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 13 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä lokakuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 13 §:n muuttamisesta (HE 188/2014 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että mainittu veroprosentti voi olla enemmän kuin 0,6 prosenttiyksikköä kunnanvaltuuston määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korkeampi, jos se ei tällöin ylitä kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2015 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esityksessä on kysymys välttämättömäksi osoittautuneesta tarkennuksesta eduskunnan vastikään hyväksymään kiinteistöverolain muutosesitykseen HE 158/2014 vp. Tarkennus koskee muille kuin vakituisille asuinrakennuksille eli vapaa-ajan asunnoille määrättävää erillistä kiinteistöveroprosenttia lain 13 §:ssä. Säännökseen on jäänyt virheellinen muotoilu, joka rajoittaa kunnilla nykyisin olevaa liikkumavaraa, vaikka tarkoitus on ollut päinvastainen. Nyt käsiteltävällä esityksellä muotoilu saatetaan aiemman esityksen tarkoitusta ja perusteluita vastaavaksi.

Koska korjauksen tausta on melko tekninen ja hankalasti kuvattava, valiokunta havainnollistaa muutosta esimerkin avulla seuraavasti:

Kunta voi määrätä voimassa olevan lain mukaan vapaa-ajan asunnoille erillisen kiinteistöveroprosentin, joka voi olla enintään 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti. Siten, jos vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti on esimerkiksi 0,40 %, vapaa-ajan asunnon veroprosentti voi olla enintään 1,00 %. Jos kunta ei määrää erillistä veroprosenttia vapaa-ajan asunnoille, sovelletaan kunnan yleistä veroprosenttia, esimerkiksi 1,2 %. Silloin ei olisi merkitystä sillä, kuinka suureksi ero vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttiin muodostuu.

Hallituksen esityksellä HE 158/2014 vp haluttiin joustavoittaa kunnan mahdollisuutta määrätä vapaa-ajan asunnon veroprosentista. Tarkoitus oli, että vapaa-ajan asunnon veroprosentti voisi olla myös enemmän kuin 0,6 prosenttiyksikköä yli vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin, jos näin laskettu veroprosentti on alempi kuin kunnan yleinen kiinteistöveroprosentti. Tällöin kunta voisi määrätä edellä olevassa esimerkkitapauksessa vapaa-ajan asunnon veroprosentin vapaasti väliltä 0,40 %—1,2 %. Liikkumavaraa tulisi siis lisää välille 1,00 %—1,2 % .

Esityksen HE 158/2014 vp 13 §:n 1 momentissa oli virheellisesti sana "korkeampi" sanan "alempi" sijasta, jolloin säännöksen sisältö muuttui myös siten, että vapaa-ajan rakennusten veroprosentin ylärajana olisi aina kunnan määräämä yleinen kiinteistöveroprosentti. Jos esimerkissä kunnan yleinen kiinteistöveroprosentti olisi vaikkapa 0,8 %, kunta ei voisi määrätä vapaa-ajan rakennuksen veroprosenttia tätä suuremmaksi. Tätä ei ole tarkoitettu, ja korjaus on siksi tarpeen. Säännös johtaisi ilman nyt esitettyä tarkennusta siihen, että usean kunnan olisi alennettava nykyistä vapaa-ajan asunnon veroprosenttiaan ensi vuodelle.

Valiokunta huomauttaa lopuksi, että tämän lakiehdotuksen johtolauseessa oleva, 13 §:ää koskeva lakiviittaus täytyy ottaa huomioon sellaisena kuin se on esityksen HE 158/2014 vp vahvistamisen jälkeen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Risto Kalliorinne /vas
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Esko Kurvinen /kok
 • Maria Lohela /ps
 • Riitta Myller /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Janne Sankelo /kok
 • Ismo Soukola /ps
 • Raija Vahasalo /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Juha Väätäinen /ps
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​