VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 31/2014 vp

VaVM 31/2014 vp - HE 220/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja arvonlisäverolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä marraskuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 220/2014 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Tarja Järvinen ja erityisasiantuntija Tuula Karjalainen, valtiovarainministeriö

opetusneuvos Eija Somervuori, opetus- ja kulttuuriministeriö

ylitarkastaja Mia Keskinen, Verohallinto

Arene ry:n talous- ja hallintovaliokunnan jäsen, talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry

Kirjallisen lausunnon on antanut

 • Suomen Kuntaliitto.

Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut, ettei sillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tuloverolakia ja arvonlisäverolakia.

Esityksen mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden tuloverotuksesta säädettäisiin vastaavalla tavalla kuin yliopistojen tuloverotuksesta. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöt olisivat verovelvollisia elinkeinotulostaan yhteisöihin sovellettavan 20 prosentin verokannan mukaisesti sekä muuhun kuin yleiseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulostaan kunnalle ja seurakunnalle alennetun verokannan mukaisesti. Ammattikorkeakoulujen varsinainen toiminta jäisi edelleen verotuksen ulkopuolelle.

Arvonlisäverolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden arvonlisäverovelvollisuudesta. Myös ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden verotusasemasta säädettäisiin vastaavalla tavalla kuin yliopistojen arvonlisäverotuksesta. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöt olisivat verovelvollisia liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden tarjoamat lakisääteiset koulutuspalvelut olisivat edelleen verottomia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Tuloverotusta koskevia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Risto Kalliorinne /vas
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Esko Kurvinen /kok
 • Raimo Piirainen /sd
 • Eero Reijonen /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​