VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 35/2014 vp

VaVM 35/2014 vp - HE 248/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (2014/335/EU, Euratom) hyväksymisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä marraskuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (2014/335/EU, Euratom) hyväksymisestä (HE 248/2014 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa on ollut kuultavana

neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä vuonna 2014 annetun neuvoston päätöksen. Neuvoston päätös on hyväksyttävä kaikissa jäsenvaltioissa, ja se tulee voimaan viimeisen kansallista hyväksymistä koskevan tiedonannon vastaanottamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Neuvoston päätöstä sovellettaisiin taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (2014/335/EU, Euratom).

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Johanna Karimäki /vihr
 • Esko Kurvinen /kok
 • Raimo Piirainen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VASTALAUSE

Perustelut

Hallituksen esityksessä esitetään hyväksyttäväksi neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmään tehtävistä muutoksista. Kaikkien jäsenvaltioiden pitää hyväksyä päätös.

Neuvoston päätös sisältää omien varojen lajit sekä erinäisiä maksuhelpotuksia Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Saksalle, Ruotsille, Alankomaille, Tanskalle sekä Itävallalle. Osa helpotuksista on uusia, osa voimassa olevia. Esityksen taloudellisista vaikutuksista käy kuitenkin ilmi, että esitys kasvattaa Suomen nettomaksuosuutta huomattavasti entisestään. Pelkästään uuteen kansantalouden tilipitojärjestelmään perustuva järjestelmä kasvattaa Suomen maksuja noin 35 miljoonaa euroa vuonna 2014. Erinäisten uusien muille myönnettyjen maksuhelpotusten osuus kasvaa noin 54 miljoonaa euroa kuluvana vuonna.

Suomen nettomaksuosuus Euroopan unionille oli vuonna 2013 hieman yli 600 miljoonaa eu-roa. Vuonna 2014 tuo summa jopa kaksinkertaistuu. Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä tällaista kehitystä. Ei voida mitenkään katsoa, että jopa 1,2 miljardin euron maksuosuus olisi kohtuullinen Suomen taloudelliseen tilaan nähden. Maksuosuutta selitellään vain väliaikaisena piikkinä tiettyjen teknisten seikkojen takia, mutta Perussuomalaisten selvityksen mukaan maksuosuus ei tasoitu tuolle tasolle, vaan jää noin 900 miljoonaan euroon myös vuonna 2015. Tässä ei ole vielä huomioitu tullimaksuista kannettavaa osuutta. Senkin kantopalkkio Suomelle pienenee neuvoston esityksen myötä viidennekseen kokonaissummasta.

Perussuomalaiset olivatkin pettyneitä Suomen neuvottelutulokseen EU:n 2014—2020 rahoituskehyksissä. Katsomme, että Suomen olisi pitänyt ajaa voimakkaammin oman maksuosuutensa laskemista ja EU:n rahoituskehyksen koon leikkausta. Kun maksamme tehottomia tukia jakavalle EU:lle vähemmän, meillä on itsellämme varaa tukea kansalaisiamme enemmän.

Nyt Euroopan unioni kasvattaa budjettiaan vaikeista taloudellisista ajoista huolimatta. Tällainen ylensyönti on lopetettava. Näyttää vielä siltä, että Suomen kaltaiset jäsenmaat, joiden edustajat eivät ole onnistuneet jäsenmaksuneuvotteluissa, saavat maksaa lystin. Perussuomalaiset eivät voi käsittää, miten on Suomen edun mukaista maksaa Brysseliin yli kaksi miljardia euroa vuodessa, josta saamme byrokratian rattaiden kautta vajaan miljardi euroa takaisin.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ei hyväksy hallituksen esityksessä tarkoitettua Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettua neuvoston päätöstä (2014/335/EU, Euratom).

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2014

 • Pentti Kettunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ville Vähämäki /ps

​​​​