VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 44/2009 vp

VaVM 44/2009 vp - HE 245/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä marraskuuta 2009 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 245/2009 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

budjettineuvos Jouko Narikka, neuvotteleva virkamies Tiina Maisala ja ylitarkastaja Minna Upola, valtiovarainministeriö

johtaja Anita Lehikoinen ja hallitusneuvos Eerikki Nurmi, opetusministeriö

kvestori Ilkka Hyvärinen, Helsingin yliopisto

talousasiantuntija Ilkka Harjula, Suomen Apteekkariliitto

asianajaja Anna Kuusniemi-Laine, Castrén & Snellman edustaen Suomen Apteekkariliittoa

johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto

koulutuspoliittinen sihteeri Juhana Harju, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

hallintojohtaja Petri Lintunen, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto

toimitusjohtaja Mauno Sievänen, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti, ettei sillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron jako-osuuksia koskevia verontilityslain ja tuloverolain säännöksiä. Kuntien jako-osuutta yhteisöveroista alennettaisiin 0,04 prosenttiyksiköllä ja valtion osuutta korotettaisiin vastaavalla määrällä verovuodesta 2010 alkaen. Muutos ehdotetaan tehtäväksi myös yhteisöveron jako-osuuksien väliaikaisesti muutettuihin prosenttimääriin, joita sovelletaan vuosina 2010 ja 2011.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esitys liittyy hallituksen esitykseen yliopistojen verotusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 244/2009 vp), jossa Helsingin yliopiston verovapaudesta tuloverotuksessa ehdotetaan luovuttavaksi. Taloudellisesti suurin merkitys Helsingin yliopistolle on sen harjoittaman apteekkitoiminnan muuttuminen veronalaiseksi. Jotta siitä aiheutuva arviolta 5,5 miljoonan euron määräinen verorasitus ei vaarantaisi yliopiston toiminnan rahoitusta, tuloverovapaus kompensoitaisiin yliopistolle valtion talousarvioon otetun määrärahan kautta. Kompensaatio rahoitettaisiin yhteisöverotulojen lisäyksellä siten, että apteekkitoiminnan verotusjärjestelyistä johtuva verotuoton lisäys kunnille siirrettäisiin valtiolle alentamalla kuntien jako-osuutta ja korottamalla valtion jako-osuutta 0,04 prosentilla.

Valiokunta pitää kompensaatiota yliopiston rahoituksen turvaamisen kannalta tarpeellisena ja apteekkitoiminnasta johtuvan verotuoton lisäyksen siirtämistä kunnilta valtiolle perusteltuna.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Aila Paloniemi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen