YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO 23/2013 vp

YmVL 23/2013 vp - K 13/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen vuosikertomus 2012

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2013 lähettäessään hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2012 (K 13/2013 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ympäristöneuvos Riitta Levinen ja ylitarkastaja Tommi Jauho, ympäristöministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ympäristövaliokunta on käsitellyt asiaa valiokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen eduskunnan lausumien osalta. Näistä 1 kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan ja loput ympäristöministeriön hallinnonalaan.

Valiokunta katsoo, että sen ehdotuksesta hyväksytyt alla olevat lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää:

 • Ympäristönsuojelun valvonta, valvontamaksu (HE 100/2009 vp — EV 6/2010 vp)

 • Öljysuojarahasto, rahoitus (HE 167/2009 vp — EV 231/2009 vp)

 • Hajajätevesiasetus ja haja-asutuksen jätevesien käsittely (HE 179/2010 vp — EV 288/2010 vp, 5 lausumaa)

 • Jätelain uudistuksen toimeenpano ja seuranta (HE 199/2010 vp — EV 360/2010 vp, lausumat 1, 2 ja 3)

 • Maankäyttö- ja rakennuslaki, sijainninohjaus kaavaratkaisuissa (HE 309/2010 vp — EV 365/2010 vp, lausumat 2, 3 ja 4)

 • Merenhoidon suunnittelu ja toimeenpano (HE 323/2010 vp — EV 297/2010 vp)

 • Vesilainsäädännön tarkistaminen ja ympäristöhallinnon resurssit (HE 277/2009 vp — EV 355/2010 vp, 3 lausumaa. Oikeusministeriön hallinnonalaan sijoittuva)

Seuraavien lausumien osalta valiokunta katsoo, että hallitus on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin ja lausumat voidaan siten poistaa:

 • Jätelain uudistuksen toimeenpano ja seuranta (HE 199/2010 vp — EV 360/2010 vp, lausuma 4)

 • Maankäyttö- ja rakennuslaki, sijainninohjaus kaavaratkaisuissa (HE 309/2010 vp — EV 365/2010 vp, lausuma 1)

 • Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (HE 36/2012 vp — EV 49/2012 vp)

Lausunto

Lausuntonaan ympäristövaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Rakel Hiltunen /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Timo Heinonen /kok
 • Mikael Jungner /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok (osittain)
 • Martti Mölsä /ps
 • Sari Palm /kd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Juha Väätäinen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

​​​​