YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO 8/2001 vp

YmVL 8/2001 vp - K 5/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2000

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä huhtikuuta 2001 lähettäessään hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2000 (K 5/2001 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan samalla määrännyt, että muiden erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri  Tiina  Honkanen ja ylitarkastaja  Jukka-Pekka  Flander, ympäristöministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ympäristövaliokunta arvioi lausunnossaan hallituksen toimenpiteitä eduskunnan lausumien osalta.

Ympäristöministeriön hallinnonalan lausumat

Hallituksen kertomuksessa esitetään ympäristöministeriön toimialan kaikki 16 lausumaa poistettavaksi sillä perusteella, että lausuma on tullut toteutetuksi valtioneuvoston toimenpiteenä tai ei ole enää muuten ajankohtainen. Poistettavaksi esitetyt lausumat ovat:

 • veropohjan laajentaminen ympäristö- ja energiaveroihin (VNS 3/1997 vp, tulevaisuusvaliokunta),
 • luonnon monimuotoisuuden turvaaminen (VNS 3/1997 vp, tulevaisuusvaliokunta),
 • ekologinen rakennemuutos (VNS 3/1997 vp, tulevaisuusvaliokunta),
 • Kioton ilmastosopimuksen velvoitteet (VNS 3/1997 vp, tulevaisuusvaliokunta)
 • pienhiukkasten vähentäminen (VNS 3/1997 vp, tulevaisuusvaliokunta),
 • lasten ja nuorten osallistuminen ympäristön suunnitteluun (VNS 3/1997 vp, tulevaisuusvaliokunta),
 • uuden rakennuslainsäädännön toimivuus ja soveltaminen (HE 101/1998 vp, ympäristövaliokunta),
 • asuntoyhteisöjen yleishyödyllisyys (HE 274/1998 vp, ympäristövaliokunta)
 • puurakentamisen edistäminen (HE 40/1999 vp, valtiovarainvaliokunta),
 • Metsäntutkimuslaitoksen luonnonsuojelualueet (HE 61/1999 vp, maa- ja metsätalousvaliokunta),
 • uuden ympäristönsuojelulain toimivuus ja soveltaminen (HE 84/1999 vp, ympäristövaliokunta),
 • geologinen tutkimus ja malminetsintä Syötteen kansallispuistossa (HE 196/1999 vp, ympäristövaliokunta),
 • Repoveden alueen suojelu (LA 176/1999 vp, ympäristövaliokunta)
 • asukasvalintojen tulorajat (HE 109/2000 vp ja HE 187/2000 vp, valtiovarainvaliokunta),
 • asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuki (HE 109/2000 vp ja HE 187/2000 vp, valtiovarainvaliokunta) ja
 • asumistukeen hyväksyttävä enimmäisvuokrataso (HE 109/2000 vp ja HE 187/2000 vp, valtiovarainvaliokunta).

Hallituksen kertomuksessa mainittujen syiden ja saamansa selvityksen perusteella ympäristövaliokunta kannattaa lausumien poistamista lukuun ottamatta kahta lausumaa.

Asuntoyhteisöjen yleishyödyllisyyttä

koskevassa lausumassa eduskunta edellytti mm., että yleishyödyllisyyttä vastaavat kriteerit ulotetaan myös kaikkiin yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, jotta turvataan valtion tuella rahoitetun asuntokannan säilyminen vuokrakäytössä. Hallituksen kertomuksessa todetaan, että ympäristöministeriössä aloitetaan vuonna 2001 asiaa koskeva säädösvalmistelu. Valmistelun lähtökohtana on, että yleishyödyllisyyskriteerit ulotetaan koskemaan paitsi kaikkia yksityisoikeudellisia yhteisöjä myös julkisyhteisöjä. Saadun selvityksen mukaan lainsäädännön valmistelu käynnistetään kesäkuussa 2001.

Ympäristövaliokunta haluaa seurata lainsäädännön valmistelun etenemistä ja katsoo, ettei lausumaa tule vielä poistaa hallituksen kertomuksesta. Lausuman kaksi muuta osaa (yleishyödyllisyyslainsäädännön voimaantulo, strategia kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannosta) voidaan poistaa.

Repoveden alueen suojelua

koskevassa lausumassa edellytetään, että hallitus ryhtyy Etelä-Suomen metsien suojelua koskevaan selvitykseen liittyen välittömästi valmistelemaan Repoveden alueen suojelua tavoitteena kansallispuiston perustaminen noin 1 000 hehtaarin suuruisena. Hallituksen kertomuksessa selvitetään suojeluhankkeen etenemistä. Saadun selvityksen mukaan viranomaiset ja alueen maanomistajat käyvät parhaillaan neuvotteluja kansallispuiston alueeseen tarvittavista aluehankinnoista.

Ympäristövaliokunta haluaa seurata myös tämän asian etenemistä ja katsoo, ettei lausumaa tule vielä poistaa kertomuksesta.

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialalla ehdotetaan poistettavaksi yksi ympäristövaliokunnan esittämä lausuma. Lausuma koskee ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyä ja Neuvostoliiton ydinvoimatuotantoa (HE 295/1994 vp).

Hallituksen kertomuksessa mainittujen syiden perusteella ympäristövaliokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa kertomuksesta.

Lausunto

Lausuntonaan ympäristövaliokunta kunnioittavasti esittää

että perustuslakivaliokunta ottaa huomioon, mitä tässä lausunnossa on esitetty.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • vpj. Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Salme  Kandolin

​​​​