HE 104/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
631/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
632/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki löytötavaralain 22 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
633/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

2. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

3. Laki löytötavaralain 22 ja 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.09.2010 Poistettu PTK 78/2010
08.09.2010 Päättynyt PTK 79/2010
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 39/2010 vp
Valmistunut

04.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 167/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.03.2011 Keskeytetty PTK 168/2010
10.03.2011 Päättynyt PTK 169/2010 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 131 §:n johdosta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.04.2011

Vastaus
EV 362/2010 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin