HE 130/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Eläintautilaki

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
441/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 44 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
442/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eläinlääkintähuoltolain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
443/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n 1 momentin 7 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
444/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Eläintautilaki

2. Laki rikoslain 44 luvun muuttamisesta

3. Laki eläinlääkintähuoltolain 23 §:n muuttamisesta

4. Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n 1 momentin 7 kohdan kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Hakulin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.10.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.2012 Päättynyt PTK 97/2012
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 1/2013 vp
Valmistunut

16.04.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.04.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 41/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.04.2013 Päättynyt PTK 42/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.04.2013 Päättynyt PTK 43/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.05.2013

Vastaus
EV 51/2013 vp