Valtiopaivaasia HE 152/2003

HE 152/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta sekä laiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
452/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
453/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki jätelain muuttamisesta

2. Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.11.2003

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ympäristöneuvos Pahkala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2003 Päättynyt PTK 99/2003 28
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 4/2004 vp
Valmistunut

02.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään viisi lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 1/2004 vp
Valmistunut

05.02.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 39/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.04.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.2004 Poistettu PTK 40/2004 7
15.04.2004 Päättynyt PTK 42/2004 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.04.2004 Päättynyt PTK 44/2004 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 18 f §:n 2 momentista ja 18 h §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.05.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin