Valtiopaivaasia HE 165/2001

HE 165/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Vahvistettu

25.01.2002

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
44/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.2002

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
45/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.2002

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
46/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.2002

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
47/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.2002

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
48/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.2002

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
49/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 79 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.2002

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
50/2002
Päätös

Hyväksytty

8. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.2002

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
51/2002
Päätös

Hyväksytty

9. Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.2002

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
52/2002
Päätös

Hyväksytty

10. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.2002

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
53/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

4. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

5. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

6. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

7. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 79 §:n muuttamisesta

8. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

9. Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 §:n muuttamisesta

10. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.10.2001

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sarsa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.2001 Päättynyt PTK 111/2001 9
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 19/2001 vp
Valmistunut

07.12.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. sekä 7.-10. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 2., 3., 5. ja 6. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 52/2001 vp
Valmistunut

23.11.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.12.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2001 Päättynyt PTK 153/2001 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2001 Päättynyt PTK 156/2001 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1., 2. ja 5. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 2 §:n 3 momentista ja 9 §:n 2 momentista, 2. lakiehdotuksen 19 §:n 2 momentista sekä 5. lakiehdotuksen 15 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.01.2002

​​​​