Valtiopaivaasia HE 168/2003

HE 168/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisikoulutuksesta sekä laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisilain 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki poliisikoulutuksesta

Vahvistettu

04.02.2005

Voimaantulo

15.05.2005

Säädöskokoelma
68/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2005

Voimaantulo

15.05.2005

Säädöskokoelma
69/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki poliisilain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.02.2005

Voimaantulo

15.05.2005

Säädöskokoelma
70/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisikoulutuksesta

2. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki poliisilain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.12.2003

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Vihermaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2004 Päättynyt PTK 4/2004 5
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 24/2004 vp
Valmistunut

08.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 28/2004 vp
Valmistunut

19.10.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2004 Päättynyt PTK 136/2004 11
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2004 Päättynyt PTK 138/2004 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 3 §:n 3 momentista, 6 §:n 1 momentin 3 kohdasta ja 19 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.12.2004

​​​​