HE 180/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.10.2010

Säädöskokoelma
698/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.10.2010

Säädöskokoelma
699/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

2. Laki lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tuominen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/2010 vp
Valmistunut

09.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 111/2008 vp , LA 115/2008 vp ja LA 133/2008 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2010 Päättynyt PTK 65/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2010 Poistettu PTK 68/2010
21.06.2010 Päättynyt PTK 69/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 8 a §:n 4 momentista ja 12 §:n 1 momentin 6 kohdasta tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.06.2010

Vastaus
EV 102/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot