Valtiopaivaasia HE 194/2001

HE 194/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta

Vahvistettu

05.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
458/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
459/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

05.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
460/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
461/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta

2. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta

4. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.10.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kummoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.10.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2001 Päättynyt PTK 124/2001 9
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/2002 vp
Valmistunut

11.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 60/2001 vp
Valmistunut

14.12.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 42/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.04.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.2002 Päättynyt PTK 43/2002 17
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.2002 Päättynyt PTK 48/2002 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 16 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.05.2002

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​