Valtiopaivaasia HE 199/2010

HE 199/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Jätelaki

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
646/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
647/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki terveydensuojelulain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
648/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
649/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
650/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki jäteverolain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
651/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
652/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
653/2011
Päätös

Hyväksytty

9. Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
654/2011
Päätös

Hyväksytty

10. Laki merenkulun ympäristönsuojelulain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
655/2011
Päätös

Hyväksytty

11. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
656/2011
Päätös

Hyväksytty

12. Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
657/2011
Päätös

Hyväksytty

13. Laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
658/2011
Päätös

Hyväksytty

14. Laki lannoitevalmistelain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
659/2011
Päätös

Hyväksytty

15. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
660/2011
Päätös

Hyväksytty

16. Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
661/2011
Päätös

Hyväksytty

17. Laki lääkelain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
662/2011
Päätös

Hyväksytty

18. Laki huumausainelain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
663/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

19. Laki kokoontumislain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
664/2011
Päätös

Hyväksytty

20. Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
665/2011
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

21. Laki öljyjätemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
666/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Jätelaki

2. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

3. Laki terveydensuojelulain 3 §:n muuttamisesta

4. Laki kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta

5. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

6. Laki jäteverolain 12 §:n muuttamisesta

7. Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

8. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

9. Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

10. Laki merenkulun ympäristönsuojelulain 3 §:n muuttamisesta

11. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

12. Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

13. Laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

14. Laki lannoitevalmistelain 3 §:n muuttamisesta

15. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

16. Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

17. Laki lääkelain 7 §:n muuttamisesta

18. Laki huumausainelain 28 §:n muuttamisesta

19. Laki kokoontumislain 24 §:n muuttamisesta

20. Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.10.2010

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Jalkanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.2010 Päättynyt PTK 102/2010 15
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 23/2010 vp
Valmistunut

04.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että 3., 4., 7.-17., 19. sekä 20. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 5., 6. ja 18. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 21. lakiehdotus, että lakialoite LA 107/2010 vp hylätään ja että hyväksytään 4 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 58/2010 vp
Valmistunut

18.02.2011

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 35/2010 vp
Valmistunut

09.12.2010

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 30/2010 vp
Valmistunut

16.02.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2011 Päättynyt PTK 167/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2011 Päättynyt PTK 170/2010 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 8 §:stä ja 47 §:n 1 momentista tekemät valtiosääntö oikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2011

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot