Valtiopaivaasia HE 22/2002

HE 22/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymisestä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä ja sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaksi laiksi sekä laiksi merilain 6 luvun muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
1358/2002
Sopimussarja
5/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki merilain 1 ja 6 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
1359/2002
Sopimussarja
7/2003
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta 4 päivänä tammikuuta 1956 tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttaminen

Asetuksen voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
48/2003
Sopimussarja
9/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Muutokset ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn yleissopimukseen, siten kuin se on muutettuna

Asetuksen voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
46/2003
Sopimussarja
6/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki merilain 6 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta 4 päivänä tammikuuta 1956 tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttaminen

2. Muutokset ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn yleissopimukseen, siten kuin se on muutettuna

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.03.2002

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Heikkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.2002 Päättynyt PTK 28/2002 9
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 20/2002 vp
Valmistunut

26.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta 4 päivänä tammikuuta 1956 tehdyn sopimuksen (SopS 12/1972) voimassaolon lakkauttamisen, että eduskunta hyväksyy ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteeseen 5 päivänä joulukuuta 2000 tehdyt muutokset sekä suurnopeusaluksia koskevan vuoden 2000 kansainvälisen turvallisuussäännöstön luvut 1 ja 18 ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 18/2002 vp
Valmistunut

08.05.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 144/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2002 Päättynyt PTK 146/2002 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2002 Päättynyt PTK 148/2002 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvät ehdotukset sekä ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Katso lausunto

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2002

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot