HE 226/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
700/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Katajamäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.2006 Päättynyt PTK 3/2006
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 12/2006 vp
Valmistunut

06.06.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite 72/2004 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 19/2006 vp
Valmistunut

31.05.2006

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 4/2006 vp
Valmistunut

15.03.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2006 Keskeytetty PTK 69/2006
13.06.2006 Päättynyt PTK 70/2006 4-6
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2006 Päättynyt PTK 74/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.06.2006

Vastaus
EV 84/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot