HE 354/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Vahvistettu

26.06.2015

Voimaantulo

01.03.2016

Säädöskokoelma
817/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2015

Voimaantulo

01.03.2016

Säädöskokoelma
818/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

2. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Mustonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.01.2015

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.01.2015 Päättynyt PTK 139/2014
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 52/2014 vp
Valmistunut

05.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että toimenpidealoite TPA 41/2012 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.03.2015 Päättynyt PTK 167/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.2015 Päättynyt PTK 172/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.2015

Vastaus
EV 372/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot