Valtiopaivaasia HE 44/2012

HE 44/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 36 ja 38 §:n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki yliopistolain 36 ja 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
482/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
483/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
484/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yliopistolain 36 ja 38 §:n muuttamisesta

2. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

3. Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.05.2012

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Johtaja Sirén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.05.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.2012 Päättynyt PTK 54/2012 2
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 3/2013 vp
Valmistunut

12.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja 1. sekä 2. lakiehdotus muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 23/2012 vp
Valmistunut

24.10.2012

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13/2013 vp
Valmistunut

23.04.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.2013 Poistettu PTK 69/2013 5
13.06.2013 Päättynyt PTK 70/2013 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2013 Päättynyt PTK 72/2013 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

PeVL 23/2012 vp: Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 36 §:n 3 momentista ja 2. lakiehdotuksen 22 §:n 3 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.PeVL 13/2013 vp: Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, että lausuntopyynnössä esitetyt ehdotukset yliopistolain 36 §:n 3 momentiksi ja ammattikorkeakoululain 22 §:n 3 momentiksi voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.06.2013