Valtiopaivaasia HE 45/2014

HE 45/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vankeutta ja tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Päätökset

1. Laki vankeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
393/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
394/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
395/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki pakkokeinolain 4 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
396/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
397/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
398/2015
Päätös

Hyväksytty

7. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
399/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vankeuslain muuttamisesta

2. Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta

3. Laki rikoslain muuttamisesta

4. Laki pakkokeinolain 4 luvun 1 §:n muuttamisesta

5. Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

6. Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta

7. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.04.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mohell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.05.2014 Päättynyt PTK 47/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 17/2014 vp
Valmistunut

09.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 4.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 26/2013 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 9/2013 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 34/2014 vp
Valmistunut

24.10.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.2015 Päättynyt PTK 136/2014 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.01.2015 Päättynyt PTK 140/2014 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.02.2015

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot