Valtiopaivaasia HE 46/2014

HE 46/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Päätökset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
732/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
733/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki oikeustoimen ja toimituksen todistajan esteellisyydestä

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
734/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikoslain 2 c ja 15 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
735/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki esitutkintalain muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
736/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
737/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 25 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
738/2015
Päätös

Hyväksytty

8. Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
739/2015
Päätös

Hyväksytty

9. Laki vankeuslain 19 luvun 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
740/2015
Päätös

Hyväksytty

10. Laki turvallisuustutkintalain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
741/2015
Päätös

Hyväksytty

11. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
742/2015
Päätös

Hyväksytty

12. Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
743/2015
Päätös

Hyväksytty

13. Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
744/2015
Päätös

Hyväksytty

14. Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
745/2015
Päätös

Hyväksytty

15. Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
746/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

16. Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
747/2015
Päätös

Hyväksytty

17. Laki velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
748/2015
Päätös

Hyväksytty

18. Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
749/2015
Päätös

Hyväksytty

19. Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Säädöskokoelma
750/2015
Päätös

Hyväksytty

20. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 13 f ja 33 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

21. Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
751/2015
Päätös

Hyväksytty

22. Laki mielenterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
752/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

23. Laki kaupanvahvistajista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
753/2015
Päätös

Hyväksytty

24. Laki välimiesmenettelystä annetun lain 27 ja 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
754/2015
Päätös

Hyväksytty

25. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
755/2015
Päätös

Hyväksytty

26. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
756/2015
Päätös

Hyväksytty

27. Laki isyyslain 30 §:n 2 momentin kumoamisesta

Päätös

Hylätty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

28. Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
757/2015
Päätös

Hyväksytty

29. Laki tietoyhteiskuntakaaren 151 ja 316 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
758/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

3. Laki oikeustoimen ja toimituksen todistajan esteellisyydestä

4. Laki rikoslain muuttamisesta

5. Laki esitutkintalain 7 ja 9 luvun muuttamisesta

6. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

7. Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 25 a §:n muuttamisesta

8. Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

9. Laki vankeuslain 19 luvun 10 §:n muuttamisesta

10. Laki turvallisuustutkintalain 40 §:n muuttamisesta

11. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta

12. Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

13. Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

14. Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta

15. Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

16. Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

17. Laki velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

18. Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

19. Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

20. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 13 f ja 33 §:n muuttamisesta

21. Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

22. Laki mielenterveyslain muuttamisesta

23. Laki kaupanvahvistajista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

24. Laki välimiesmenettelystä annetun lain 27 ja 29 §:n muuttamisesta

25. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

26. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta

27. Laki isyyslain 30 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.04.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rautio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.05.2014 Päättynyt PTK 47/2014 1
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 19/2014 vp
Valmistunut

23.01.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 3., 4., 7.-14., 16.-19., 21 ja 23.-26. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 5., 6., 15. ja 22. lakiehdotus hyväksytään muutettuina , että hyväksytään uusi 28. ja 29. lakiehdotus ja että 20. ja 27. lakiehdotus hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 39/2014 vp
Valmistunut

12.11.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 144/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2015 Päättynyt PTK 149/2014 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1.-19 ja 21.-26. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 28. ja 29. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 20. ja 27. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2015 Päättynyt PTK 151/2014 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.-19. ja 21.-26. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetut uudet 28. ja 29. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvien 20. ja 27. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2. lakiehdotus vain, jos valiokunnan ano nyy mia todistelua koskeva valtiosääntöoikeudellinen huomautus siitä, että pääasian ratkaisevan tuomioistuimen puheenjohtajan on saatava tietää anonyymin todistajan henkilöllisyys, otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.2015