Valtiopaivaasia HE 59/2004

HE 59/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten sekä alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta, alusrekisterilain muuttamisesta ja rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

11.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
484/2004
Sopimussarja
79/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta

Vahvistettu

11.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
485/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki alusrekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
486/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
487/2004
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen 12 päivänä joulukuuta 2002 tehdyt muutokset

Asetuksen voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
488/2004
Sopimussarja
80/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä olevan XI-2 luvun määräyksiä koskevat pakolliset vaatimukset, osa A

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta

3. Laki alusrekisterilain muuttamisesta

4. Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen 12 päivänä joulukuuta 2002 tehdyt muutokset

2. Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä olevan XI-2 luvun määräyksiä koskevat pakolliset vaatimukset, osa A

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.04.2004

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.04.2004 Päättynyt PTK 48/2004 10
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 14/2004 vp
Valmistunut

02.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy ihmishengen turvallisuudesta merellä Lontoossa vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteeseen Lontoossa 12 päivänä joulukuuta 2002 tehdyt muutokset siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan, että 1. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 16/2004 vp
Valmistunut

26.05.2004

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 11/2004 vp
Valmistunut

19.05.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2004 Päättynyt PTK 69/2004 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen SOLAS-yleissopimuksen liitteen muutoksiin siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan, että tästä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 4 §:n 4 kohdasta, 8 §:n 1 momentista ja 12 §:n 1 momentista sekä 10 §:n 2 momentin johdosta julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​