Valtiopaivaasia HE 7/2010

HE 7/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

2. Laki vaalilain muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

3. Laki puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Jätetty lepäämään

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

2. Laki vaalilain muuttamisesta

3. Laki puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.03.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vaalijohtaja Jääskeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.03.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2010 Päättynyt PTK 20/2010 3
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 11/2010 vp
Valmistunut

23.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 25 §:n 4 momentti ja 2. lakiehdotuksen 125 b §:n 2 momentti muutettuina, että 3. lakiehdotus hylätään ja että lakialoite LA 1/2007 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 162/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.03.2011 Keskeytetty PTK 163/2010 1
02.03.2011 Suureen valiokuntaan PTK 164/2010 1 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Kun eduskunta ei muuttamattomana hyväksynyt mietintöä, asia lähetettiin suureen valiokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 1/2010 vp
Valmistunut

04.03.2011

Päätösehdotus

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ilmoittaa, että se yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2011 Päättynyt PTK 167/2010 8
Päätös

Todettiin, että suuri valiokunta on yhtynyt eduskunnan asiassa tekemään päätökseen. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2011 Keskeytetty PTK 170/2010 7
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin vaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti myös ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 2. ja 3. lakiehdotus hyväksyttiin lepäämään ensimmäisiin vaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1. lakiehdotus perustuslaki 73 §, 2. ja 3. lakiehdotus perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.04.2011

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asian jatkokäsittely

vp