Valtiopaivaasia HE 90/2006

HE 90/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Kansaneläkelaki

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
568/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kansaneläkelain voimaanpanosta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
569/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki vammaisetuuksista

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
570/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki eläkkeensaajan asumistuesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
571/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
572/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
573/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
574/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
575/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki työttömyysturvalain 9 luvun 3 § :n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
576/2007
Päätös

Hyväksytty

10. Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
577/2007
Päätös

Hyväksytty

11. Laki sotilasvammalain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
578/2007
Päätös

Hyväksytty

12. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
579/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
580/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
581/2007
Päätös

Hyväksytty

15. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
582/2007
Päätös

Hyväksytty

16. Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
583/2007
Päätös

Hyväksytty

17. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
584/2007
Päätös

Hyväksytty

18. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
585/2007
Päätös

Hyväksytty

19. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
586/2007
Päätös

Hyväksytty

20. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
587/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Kansaneläkelaki

2. Laki kansaneläkelain voimaanpanosta

3. Laki vammaisetuuksista

4. Laki eläkkeensaajan asumistuesta

5. Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

6. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

7. Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain muuttamisesta

8. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta

9. Laki työttömyysturvalain 9 luvun 3 § :n muuttamisesta

10. Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

11. Laki sotilasvammalain muuttamisesta

12. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

13. Laki asumistukilain muuttamisesta

14. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

15. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

16. Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 11 §:n muuttamisesta

17. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

18. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

19. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

20. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.06.2006

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.2006 Päättynyt PTK 79/2006 10
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 56/2006 vp
Valmistunut

25.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 5., 6., 9-11. ja 14.-20. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-4., 7., 8., 12. ja 13. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 87/2006 vp, LA 113/2006 vp, LA 122/2006 vp ja LA 131/2006 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 14/2003 vp ja TPA 67/2004 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 48/2006 vp
Valmistunut

18.12.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 149/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 31.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.2007 Keskeytetty PTK 150/2006 2
02.02.2007 Päättynyt PTK 152/2006 4 10-14
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2007 Keskeytetty PTK 153/2006 4
07.02.2007 Päättynyt PTK 154/2006 1 1-3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.04.2007

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot