HE 91/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden verotusmenettelyyn liittyvien säännösten muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1079/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1080/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1081/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1082/2005
Päätös

Hyväksytty

5. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1083/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1084/2005
Päätös

Hyväksytty

7. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1085/2005
Päätös

Hyväksytty

8. Laki verontilityslain 8 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1086/2005
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1087/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

3. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

4. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

5. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

6. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

7. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

8. Laki verontilityslain 8 ja 16 §:n muuttamisesta

9. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.09.2005 Päättynyt PTK 84/2005
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 22/2005 vp
Valmistunut

11.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 2-4 ja 6-8 hyväksytään muuttamattomina ja että lakiehdotukset 1, 5 ja 9 hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.2005 Keskeytetty PTK 120/2005
18.11.2005 Päättynyt PTK 122/2005 1-6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2005 Päättynyt PTK 124/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 7 §:n 3 momentista sekä 55 §:n 3 momentista ja 63 §:n 3 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.2005

Vastaus
EV 141/2005 vp