HE 94/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
44/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimuksenmukaisuudesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
45/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
46/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
47/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki tapaturmavakuutuslain 64 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
48/2006
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ulkomaalaislain 86 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
49/2006
Päätös

Hyväksytty

7. Laki yhdenvertaisuuslain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
50/2006
Päätös

Hyväksytty

8. Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
51/2006
Päätös

Hyväksytty

9. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
52/2006
Päätös

Hyväksytty

10. Laki työturvallisuuslain 51 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
53/2006
Päätös

Hyväksytty

11. Laki rikoslain 47 luvun 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
54/2006
Päätös

Hyväksytty

12. Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
55/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

2. Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimuksenmukaisuudesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

3. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta

4. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta

5. Laki tapaturmavakuutuslain 64 d §:n 1 momentin muuttamisesta

6. Laki ulkomaalaislain 86 §:n muuttamisesta

7. Laki yhdenvertaisuuslain 11 §:n muuttamisesta

8. Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta

9. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

10. Laki työturvallisuuslain 51 §:n 2 momentin kumoamisesta

11. Laki rikoslain 47 luvun 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

12. Laki työsuojeluhallinnosta annetun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Johtaja Suomaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.09.2005 Päättynyt PTK 84/2005
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 7/2005 vp
Valmistunut

29.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 128/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2005 Päättynyt PTK 129/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2005 Päättynyt PTK 132/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

37

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2005

Vastaus
EV 178/2005 vp