Valtiopaivaasia HE 94/2009

HE 94/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
754/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
755/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rikesakkorikkomuksista

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
756/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
757/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
758/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
759/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki esitutkintalain 14 ja 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
760/2010
Päätös

Hyväksytty

8. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
761/2010
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
762/2010
Päätös

Hyväksytty

10. Laki tullilain 46 ja 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
763/2010
Päätös

Hyväksytty

11. Laki rajavartiolain 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
764/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
765/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
766/2010
Päätös

Hyväksytty

14. Laki tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
767/2010
Päätös

Hyväksytty

15. Laki ajoneuvolain 96 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
768/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

16. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
769/2010
Päätös

Hyväksytty

17. Laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
770/2010
Päätös

Hyväksytty

18. Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
771/2010
Päätös

Hyväksytty

19. Laki jätelain 62 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
772/2010
Päätös

Hyväksytty

20. Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
773/2010
Päätös

Hyväksytty

21. Laki järjestyslain muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
774/2010
Päätös

Hyväksytty

22. Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 1 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
775/2010
Päätös

Hyväksytty

23. Laki tekijänoikeuslain 58 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
776/2010
Päätös

Hyväksytty

24. Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Säädöskokoelma
777/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä

2. Laki rikoslain muuttamisesta

3. Laki rikesakkorikkomuksista

4. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

5. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 §:n muuttamisesta

6. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta

7. Laki esitutkintalain 14 ja 44 §:n muuttamisesta

8. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

9. Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

10. Laki tullilain 46 ja 47 §:n muuttamisesta

11. Laki rajavartiolain 47 §:n muuttamisesta

12. Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

13. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 15 §:n muuttamisesta

14. Laki tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta

15. Laki ajoneuvolain 96 §:n muuttamisesta

16. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 32 §:n muuttamisesta

17. Laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta

18. Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 26 §:n muuttamisesta

19. Laki jätelain 62 §:n muuttamisesta

20. Laki kalastuslain muuttamisesta

21. Laki järjestyslain muuttamisesta

22. Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 1 ja 16 §:n muuttamisesta

23. Laki tekijänoikeuslain 58 §:n muuttamisesta

24. Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.06.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rautio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009 28
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 9/2010 vp
Valmistunut

19.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 4.-10., 13., 14. ja 16.-24. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3., 11., 12. ja 15. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 66/2008 vp hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 7/2010 vp
Valmistunut

05.03.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 55/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.2010 Päättynyt PTK 56/2010 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.2010 Päättynyt PTK 58/2010 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.07.2010

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot