Valtiopaivaasia K 14/2012

K 14/2012 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2011 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

22.05.2012

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.05.2012 Päättynyt PTK 56/2012 5
Päätös

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 4/2012 vp
Valmistunut

07.06.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy kertomusten johdosta seuraavan kannanoton: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus raportoi arvioidusta verovajeesta ja verojäämien määrästä, muutoksista ja muutoksiin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä ja verovajeen ja verojäämien pienentämiseen käytettyjen toimien vaikuttavuudesta vuosittain valtion tilinpäätöskertomuksessa ja ensimmäisen kerran vuodelta 2013 annettavassa tilinpäätöskertomuksessa valtion talouden tilaan ja verotuloihin vaikuttavien tekijöiden yhteydessä. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että valtion toimitilapalvelujen toteutuksessa otetaan aiempaa paremmin huomioon virastojen ja laitosten toimitilatarpeet ja erityisesti toimitilojen muutostarpeet ja että tyhjäksi jääneisiin toimitiloihin hankitaan mahdollisimman pian uudet käyttäjät. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon ne toimenpiteet, jotka talousarviolausumista on mietinnössä todettu. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon, mitä edellä mietinnössä on todettu tarkastusvaliokunnan aloitteesta syntyneiden eduskunnan hyväksymien kannanottojen poistamisesta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 80/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.9.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.2012 Keskeytetty PTK 84/2012 1
26.09.2012 Päättynyt PTK 86/2012 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten johdosta. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

K 10/2012 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

28.09.2012

Kirjelmä
EK 18/2012 vp

​​​​