Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Oikeudellinen valvonta

Oikeudellinen valvonta

Oikeudellisella valvonnalla varmistetaan ministerin virkatoimien lainmukaisuus. Suomen ylimmät laillisuusvalvojat ovat tasavallan presidentin nimittämä oikeuskansleri ja eduskunnan valitsema eduskunnan oikeusasiamies.
Eduskunnan varsinainen laillisuusvalvonta kohdistuu hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuuteen. Eduskunta voi tarvittaessa tehdä päätöksen syytteen nostamisesta, jos ministerin katsotaan syyllistyneen lainvastaiseen menettelyyn virkatoimessaan.

​Oikeuskansleri  valvoo päätösten lainmukaisuutta

Oikeuskansleri toimii valtioneuvoston yhteydessä. Hän valvoo valtioneuvoston eli hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin päätösten ja toimenpiteiden lainmukaisuutta. Valtioneuvoston laillisuusvalvonta on oikeuskanslerin tärkeimpiä tehtäviä. Oikeuskansleri ratkaisee erityisesti valtioneuvoston valvontaa koskevat asiat sekä periaatteelliset ja laajakantoiset asiat. 

Oikeuskanslerin on pyydettäessä annettava presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille tietoja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä. Lausunnot annetaan yleensä kirjallisesti, mutta joissakin tapauksissa myös suullisina kannanottoina. Perustuslaissa tarkoitettujen lausuntojen lisäksi oikeuskanslerilta pyydetään lausuntoja erilaisista säädösvalmisteluhankkeista.  

Oikeuskansleri valvoo viranomaisia käsittelemällä niitä koskevia kirjallisia kanteluita. Oikeuskansleri voi ottaa asian käsiteltäväksi myös omasta aloitteestaan.

Oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta on säädetty laissa. Oikeuskansleri ja oikeusasiamies eivät tutki yhtä aikaa samaa asiaa. He ovat toisistaan riippumattomia asemaltaan rinnasteisia laillisuusvalvojia, eivätkä valvo toistensa menettelyä.

​Eduskunnan oikeusasiamies  

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo viranomaisten toiminnan laillisuutta. Oikeusasiamies valvoo myös valtioneuvoston, valtioneuvoston jäsenten sekä tasavallan presidentin päätösten ja toimenpiteiden laillisuutta. 
 
Eduskunnan oikeusasiamies hoitaa tehtäväänsä puolueettomana ja eduskunnasta riippumattomana. Oikeusasiamies raportoi työstään eduskunnalle vuosittain toimintakertomuksessaan ja tarvittaessa erilliskertomuksin.

Oikeusasiamiehelle voi kannella jokainen, joka katsoo valvottavan menetelleen lainvastaisesti  hoitaessaan tehtäväänsä tai jättäneen täyttämättä velvollisuutensa. Oikeusasiamies voi ottaa laillisuusvalvontaansa kuuluvan asian käsiteltäväkseen myös omasta aloitteestaan.

Perustuslakivaliokunta

Perustusvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.  

Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset. Perustuslakivaliokunta voi kuulla asiantuntijana muun muassa oikeuskansleria ja eduskunnan oikeusasiamiestä.