Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokunnat

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 16 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

Pysyvät valiokunnat asetetaan viipymättä eduskunnan kokoonnuttua vaalikauden ensimmäisille valtiopäiville. Valiokunnat on käytännössä asetettu vaalikauden ensimmäisten valtiopäivien ensimmäisissä täysistunnoissa.

Tiedusteluvalvontavaliokunta asetetaan kuitenkin vasta sen jälkeen, kun valtioneuvosto on eduskuntavaalien jälkeen tullut nimitetyksi, jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta toisin päätä. Valiokunnat on yleensä asetettu yksimielisesti ns. sopuvaalilla.

Pysyvät valiokunnat asetetaan koko vaalikaudeksi. Valiokunta voidaan kuitenkin asettaa puhemiesneuvoston ehdotuksesta uudelleen valtioneuvoston tultua eduskuntavaalien jälkeen nimitetyksi (TJ 17 §) Kaikki valiokunnat onkin asetettu uudelleen vuosien 2007, 2011 ja 2015 valtiopäivillä valtioneuvoston muodostamisen jälkeen.

Valiokunnan ensimmäisen kokouksen eli ns. järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle valiokunnan iältään vanhin jäsen (ikäpuheenjohtaja). Hän johtaa kokouksessa puhetta, kunnes valiokunnan puheenjohtaja on valittu.

Yksityiskohtaisemmin tietoa valiokunnan järjestäytymisestä vaalikauden alussa löytyy valiokuntaoppaasta.


 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

 Uusimmat mietinnöt

StVM 2/2019 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2018
UaVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
UaVM 4/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
HaVM 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
PeVM 1/2019 vp
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)

 Uusimmat lausunnot

TaVL 4/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n LULUCF-asetuksen nojalla annettava rekisteriasetus sekä Suomen erillisjousto
LaVL 4/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle Eurojustin ja Serbian välisestä yhteistyösopimuksesta
TaVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)
MmVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n LULUCF-asetuksen nojalla annettava rekisteriasetus sekä Suomen erillisjousto
HaVL 7/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta