Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valtiovarainvaliokunta

valtiovarL.jpg

​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

VaVM 16/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n ja tuloverolain 64 §:n muuttamisesta
VaVM 17/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
VaVM 15/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

VaVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
VaVL 2/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
VaVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
VaVE
28
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 10.12.2019 klo 11.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Ympäristöministeriön hallinnonalan pääluokan 35 esittely täysistunnossa
Asunto- ja ympäristöjaoston pj. Järvisen estyneenä ollessa päätettäneen, että jaoston jäsen ed. Kiljunen esittelee täysistunnossa ympäristöministeriön hallinnonalaa koskevan pääluokan 35. 
4
Muu asia valtion virka- ja työehtosopimuksen 4.12.2019 hyväksyminen
Muu asia
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278804
Valtion virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta 29.10.2019
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278806
Muistio; Matkakustannusten korvausten tarkistukset 1.1.2020 alkaen
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan. 
Asia lähetetään hallinto- ja turvallisuusjaostoon. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Esitellään verojaoston mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Esitellään verojaoston mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Pääluokat 30 ja 31 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Pääluokat 29, 32, 33, 35, 36 sekäTulot 
Esitellään jaostojen mietintöluonnokset. 
Yleisperustelut 
Esitellään mietintöluonnos 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 11.12.2019 klo 11.00. 
Viimeksi julkaistu 2019-12-05 15:35:13

 Viikkosuunnitelma

Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 50/2019

 Kokoussuunnitelmat

Valtiovarainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 50—52/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

VaVP 26/2019 vp
Keskiviikko 4.12.2019 klo 12.00—13.11
VaVP 25/2019 vp
Tiistai 3.12.2019 klo 12.00—12.09
VaVP 24/2019 vp
Perjantai 29.11.2019 klo 11.30—12.06
VaVP 23/2019 vp
Tiistai 26.11.2019 klo 12.00—13.02
VaVP 22/2019 vp
Perjantai 22.11.2019 klo 11.30—12.23

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Hellevi Ikävalko, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
VaV, SitJ, LiJ ja KutJ
p. 09 432 2100, 050 550 7490

Ilkka Lahti, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
VeJ
p. 09 432 2070, 050 326 2790

Mari Nuutila, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
HtJ, MaJ, AyJ
p. 09 432 2056, 050 594 2428 

Tanja Nurmi, tutkija
valiokunnan apulaissihteeri
TeJ
p. 09 432 2183, 050 345 1616

Kaisa Iso-Sipilä, valiokuntakanslian sihteeri
SitJ, MaJ, LiJ, KutJ, AyJ
p. 09 432 2053

Sara Kuitunen, valiokuntakanslian sihteeri
VaV, VeJ, TeJ
p. 09 432 2045

Sanna Turpeinen, valiokuntakanslian sihteeri
HtJ
p. 09 432 2103

Pekka Kääriäinen, valiokunta-avustaja
kokoustekniset tehtävät: VaV ja jaostot
p. 09 432 2050

 Yhteystiedot

​Valtiovarainvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2045
vav(at)eduskunta.fi