Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Hallituksen esitykset

​Uusimmat hallituksen esitykset

HE 8/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta
HE 7/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
HE 6/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
HE 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi
HE 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
HE 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
HE 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
HE 324/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioesityksen (HE 323/2018 vp) täydentämisestä
HE 323/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi
HE 322/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi
HE 321/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun
HE 320/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
HE 319/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta
HE 318/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta
HE 317/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 316/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille
HE 315/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamisesta
HE 314/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raskaiden kuorma-autojen tienkäyttöverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 313/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 312/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
HE 311/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
HE 310/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista
HE 309/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
HE 308/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3—5 momentin kumoamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
HE 307/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
HE 306/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta
HE 305/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
HE 304/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 303/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta
HE 302/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta
HE 301/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta
HE 300/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 299/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 298/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 297/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain kumoamisesta
HE 296/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
HE 295/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
HE 294/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta
HE 293/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta
HE 292/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 291/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
HE 290/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta
HE 289/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa liikennealalla koskevaksi lainsäädännöksi
HE 288/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta
HE 287/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
HE 286/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta
HE 285/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta
HE 284/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 283/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta

 Hallituksen esitys, HE

​Ehdotus, jonka hallitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi.

Hallituksen esitys voi koskea mm. lakia, valtion talousarviota tai lisätalousarviota, eduskunnan suostumusta valtion lainanottoon, valtiontakauksen myöntämistä, kansainvälisen sopimuksen hyväksymistä tai aikaisemmin annetun hallituksen esityksen täydentämistä.

 ‭(Piilotettu)‬ Hae valtiopäiväasioita

hallituksen_esitys2.jpg

Etsi valtiopäiväasioita ja -asiakirjoja

Hakupalvelulla voit hakea kaikkia valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun.