​Euroopan komission asiakirjat

Komission antamat säädökset, päätökset ja tiedonannot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EUR-Lexissä. Kilpailupäätökset julkaistaan komission kilpailupääosaston verkkosivuilla. Komission lehdistötiedotteet ovat saatavilla RAPID-tietokannassa. Euroopan komission Avoimuusportaalin kautta voi seurata EU:n päätöksentekomenettelyä ja perehtyä ja ottaa kantaa käsiteltäviin asioihin.

Euroopan komission asiak​irjarekisteri​​

Komission rekisteri sisältää aluksi pääasiassa lainsäädäntöasiakirjoja, kuten COM-, C- ja SEC-sarjan asiakirjoja sekä mm. komission kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Rekisteriin kirjataan vain 1.1.2001 jälkeen laaditut asiakirjat. Rekisteri laajennetaan kattamaan vähitellen myös muun tyyppiset asiakirjat. Rekisteri täydentää toimielinten välistä päätöksentekoprosessia koskevaa EurLex-tietokantaa, josta voidaan hakea EU:n lainsäädännön valmisteluun liittyviä asiakirjoja.

Sisältää asiakirjoja kokoteksteinä tai viitteitä komission sisäisiin asiakirjoihin. Sisäisiä asiakirjoja voi pyytää komissiosta erillisellä hakulomakkeella.

Komission komiteamenettelyrekisteri

Komissiolla on usein valtuudet panna EU-lainsäädäntöä täytäntöön jäsenvaltioiden edustajista koostuvien komiteoiden avulla. Tässä rekisterissä on näiden komiteoiden työhön liittyviä taustatietoja ja asiakirjoja sekä asiakirjat, jotka on saatettu Euroopan parlamentille tiedoksi tai tarkastelua varten. Komiteamenettelyrekisterin asiakirjojen avulla voi seurata täytäntöönpanotoimenpiteen edistymistä vaihe vaiheelta.

Huhtikuussa 2008 tehty komiteamenettelyrekisterin uudistus koskee 1.4.2008 jälkeisiin komiteoiden kokouksiin ja kirjallisiin kuulemisiin liittyviä asiakirjoja. Tätä varhaisemmat asiakirjat ovat vanhassa komiteamenettelyrekisterissä.

Komission asiakirjasarjat

Komission asiakirjasarjat löytyvät sekä Komission asiakirjarekisteristä että Eurlexistä.

COM-asiakirjat (COM-documents)

– Sisältävät: komission lainsäädäntöesitykset perusteluineen, komission vihreät kirjat ja valkoiset kirjat, komission tiedonannot, erilaisia raportteja ja suuntaviivoja
– Esimerkkejä asiakirjaviitteiden kirjoitustavasta (aiemmin myös muodossa KOM):
COM(2020)556
COM(2020)555

C-asiakirjat (C-documents)

 – Sisältävät komission pääsihteeristön laatimia tausta- ja valmisteluasiakirjoja sekä komission yksinomaiseen toimivaltaan liittyvien asioiden asiakirjoja, joista suurin osa on ei-julkisia
– Esimerkkejä asiakirjaviitteiden kirjoitustavasta:
SEC(2020)2339
SEC(2020)2323

JOIN (Commission and High Representative Joint Acts)

Komission ja korkean edustajan yhteiset ehdotukset, tiedonannot, kertomukset, valkoiset kirjat ja vihreät kirjat.
– Esimerkkejä asiakirjaviitteiden kirjoitustavasta:
JOIN(2020)11
JOIN(2020)6

SWD (Commission Staff Working Paper)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirjat ja yhteiset valmisteluasiakirjat (vaikutustenarvioinnit, vaikutustenarviointien tiivistelmät, muut valmisteluasiakirjat). Ennen vuotta 2012 valmisteluasiakirjojen tunniste oli SEC. Tätä lyhennettä ei enää käytetä.
– Esimerkkejä asiakirjaviitteiden kirjoitustavasta:
SWD(2023)3
SWD(2022)433

​Komission julkaisuja

Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta

Kilpailupolitiikkaa koskeva ker​​tomus ​– Annual Report on Competition Policy​

Euroopan komission Petostentorjunnan vuosikertomus –​​ European Commission Fight against fraud annual report

EU-julkaisut, Euroopan unionin julkaisutoimisto​​​