Euroopan parlamentin asiakirjat

Parlamentin yhdessä neuvoston kanssa antamat säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EUR-Lexissä. Parlamentin lehdistötiedotteet ovat saatavilla parlamentin sivuilla.

Euroopan parlamentin asiakirjarekisteri
– Sisältää 3.12.2001 lähtien laaditut parlamentin asiakirjat. 
Rekisteristä voi hakea asiakirjoja tai pyytää hakemuslomaketta käyttämällä parlamentista nähtäväkseen asiakirjoja, joita rekisterissä ei ole.

​1. Parlamentin toimintaan liittyvät asiakirjat

1.1 Euroopan parlamentin työjärjestys

1.2 Täysistuntoasiakirjat
Sisältää: Istuntokalenteri, Esityslista, Sanatarkat istuntoselostukset, Pöytäkirjat, Kirjalliset äänestysselitykset, Täysistunnossa hyväksytyt tekstit, Jäsenen, poliittisen ryhmän tai parlamentin valiokunnan täysistunnon käsiteltäväksi jättämät tekstit

1.3 Jäsenten toimintaan liittyvät asiakirjat
Sisältää: Jäsenten ohjesääntö, Euroopan parlamentin jäsenten menettelysäännöt, Ilmoitukset jäsenten taloudellisista eduista, Parlamentin kysymykset, Kirjalliset kannanotot, Jäsenluettelo, Luettelo jäsenten avustajista

1.4 Parlamentin valiokuntien asiakirjat
Sisältää: Esityslistaluonnokset, Pöytäkirjat, Matkaraportit, Ilmoitukset jäsenille, Työasiakirjat, Mietintöluonnokset, Tarkistukset mietintöluonnoksiin, Mietinnöt, Lausuntoluonnokset, Tarkistukset lausuntoluonnoksiin, Lausunnot, Kirjeen muodossa annetut lausunnot, Budjettitarkistukset, Koordinaattorit, Kysymykset Euroopan keskuspankille, Vastaukset kysymyksiin Euroopan keskuspankille, Toimielinten välisissä neuvotteluissa sovittu teksti, Sopimuksen vahvistava Coreperin kirje, Sopimuksen vahvistava valiokunnan puheenjohtajan kirje

1.5 Parlamentin valtuuskuntien asiakirjat
Sisältää: Esityslistat, Pöytäkirjat ja läsnäololistat, Parlamenttien väliset hyväksytyt asiakirjat, Matkaraportit

1.6 Sovitteluasiakirjat
Sisältää: Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käsikirja, Yhteiset työasiakirjat, Uutisia yhteispäätösmenettelystä, Sovittelukomitean hyväksymät yhteiset tekstit, Jäsenluettelo

1.7 Parlamentin muiden elinten asiakirjat
Sisältää: puheenjohtajakokous, puhemiehistö, kvestorit, valiokuntien puheenjohtajakokous, valtuuskuntien puheenjohtajakokous

​2. Euroopan parlamentin yleisluonteiset asiakirjat

2.1 Parlamentin tiedotteet
Sisältää: Toiminta, Kokouskalenteri, Tiedotteen erikoispainos (Eurooppa-neuvosto), Työn seuranta - Post-session

2.2 Lehdistöpalveluiden asiakirjat
Sisältää: Lehdistötiedote, Kansallinen näkökulma – Lehdistötiedote, Agenda, Taustatietoa, Artikkeli, Pääaihe, Arkistot

2.3 Euroopan parlamentin tutkimukset ja julkaisut
Sisältää: Tietoaineistot, Faktatietoja Euroopan unionista, Euroopan parlamentin julkaisut

2.4 Euroopan Parlamentin Eurobarometri

2.5 Tiedotteet

3. Muiden toimielinten ja jäsenvaltioiden toimittamat viralliset asiakirjat

3.1 Euroopan komissio
Sisältää: KOM-asiakirjat, SWD/SEC-asiakirjat, Opinion documents, JOIN-asiakirjat, Delegoidut säädökset, Täytäntöönpanosäädökset, Komitologiasäädökset, Parlamentin työn seuranta, Tiedotteet Euroopan parlamentin työstä, Komission jäsenten kollegion päätökset

3.2 Neuvosto

3.3 Euroopan keskuspankki (EKP)

3.4 Euroopan investointipankki (EIP)

3.5 Alueiden komitea (AK)

3.6 Talous- ja sosiaalikomitea (TSK)

3.7 Tilintarkastustuomioistuin (TTT)

3.8 Kansalliset parlamentit (perustellut lausunnot)

5. Talousarviomenettelyt

5.1 Vuotuiset talousarviot

5.2 Vuotuiset vastuuvapaudet

5.3 Nimittävän viranomaisen tai valtuutettujen henkilöiden päätökset (virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)

6. Asiakirjat, jotka on luovutettu asetuksen N:o 1049/2001 mukaisen etukäteispyynnön mukaisesti

6.1 Hallinnolliset päätökset

6.2 Muistiot

6.3 Lausunnot

6.4 Sisäiset raportit

6.5 Muu kuin virallinen kirjeenvaihto

6.6 Sekalaiset asiakirjat

​Keskeisimmät asiakirjatyypit

Parlamentin valiokunta-asiakirjat

– Mietinnöt (A-sarja), esimerkki asiakirjaviitteen kirjoitustavasta A9-01/2019
– Mietintöluonnokset, esimerkki asiakirjaviitteen kirjoitustavasta 2018/0178(COD)

Täysistunnot

– Sisältää mm.: Täysistunto-opas, Täysistuntosalit, Tilastotietoja

Puheenvuorot
– parlamentin istuntopöytäkirjat sisältävät käytetyt puheenvuorot puhujan kielellä

Pöytäkirjat
– päätöspöytäkirjoja, sisältävät täysistunnon kulkua koskevaa tietoa: päätökset ja päätöslauselmat (valiokuntien mietintöihin vain viitteet kunkin asian kohdalla)

Parlamentin hyväksymät tekstit
– täysistunnon vahvistamat tekstit, Parlamentin kannat, Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat, Yhteiset tekstit

Parlamentin esittämät kysymykset
Suulliset kysymykset, esimerkki asiakirjaviitteen kirjoitustavasta O-000125/2018
Kirjalliset kysymykset vastauksineen, esimerkki asiakirjaviitteen kirjoitustavasta P-002645/2020