​Muiden EU:n toimielinten asiakirjoja

Euroopan unionin neuvosto

Neuvoston antamat säädökset ja hyväksytyt tekstit julkaistaan neuvoston verkkosivuilla, Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EUR-Lexissä. Neuvoston lehdistötiedotteet ovat saatavilla RAPID-tietokannassa. Lehdistötiedotteita ja asiakirjoja löytyy myös neuvoston Lehdistö-sivulta.

Neuvoston asiakirjahakemisto

 • sisältää tiedot neuvoston asiakirjoista 1.1.1999 alkaen
 • asiakirjoja kokoteksteinä tai viitteitä asiakirjoihin, jotka eivät ole julkisia. Ei-julkisia asiakirjoja voi pyytää neuvoston pääsihteeriltä, ohjeet asiakirjapyynnön esittämiseen löytyvät kyseiseltä sivulta.

Neuvoston asiakirjat

 • Neuvoston asiakirjahakemistossa
 • painettuna sarjana
 • asiakirjatyyppejä mm. kokousraportit, tekstiluonnokset, pöytäkirjat, neuvoston yhteiset kannat
 • neuvoston asiakirjoilla on useita tunnuksia. Jokainen asiakirja saa vuosittain juoksevan järjestysnumeron, johon liitetään tarvittaessa päivityksestä kertova tunnus. Lisäksi jokaisella asiakirjalla on yksi tai useampia aiheenmukaisia tunnuksia. Esim.
  Asiakirjan numero: 8051/99 tai 10521/1/99 REV 1 COR 2
  Aiheenmukainen tunnus: FIN 125, AIR 45, CODEC 452

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Lehdistötiedotteet / Press releases, European Economic and Social Committee

Yleisesitys Talous- ja sosiaalikomiteasta ja sen toiminnasta: About the Committee
Talous- ja sosiaalikomitean asiakirjarekisteri

Talous- ja sosiaalikomitean lausunnot

 • sähköisesti talous- ja sosiaalikomitean sivuilla ja EUVL:n C-osassa, joka on saatavilla EUR-Lexissä
 • painettuna sarjana
 • sisältävät talous- ja sosiaalikomitean kannanotot komission lainsäädäntöesityksiin sekä muita raportteja
 • esimerkki asiakirjaviitteen kirjoitustavasta: CES 580/200
 • Talous ja -sosiaalikomitean täysistuntojen kooste: Summary of Plenary sessions

Talous- ja sosiaalikomitean julkaisut

Alueiden komitea​

Lehdistötiedotteet –​ News, The EU's Assembly of Regional and Local Representatives

Alueiden komitean asiakirjarekisteri – Documents, The EU's Assembly of Regional and Local Representatives

Alueiden komitean täysistunnot

Alueiden komitean julkaisut: Tutkimukset

Alueiden komitean lausunnot

 • sähköisesti alueiden komitean sivuilla ja EUVL:n C-osassa, joka on saatavilla EUR-Lexissä
 • painettuna sarjana
 • sisältävät alueiden komitean kannanotot komission lainsäädäntöesityksiin sekä muita raportteja
 • esimerkki asiakirjaviitteen kirjoitustavasta: CdR 136/95​​​ 

Euroopan unionin tuomioistuin

Lehdistötiedotteet –​ Euroopan unionin tuomioistuin
Oikeudenkäyntimenettelyä sääntelevät asiakirjat
EU-tuomioistuimen julkaisuja: Vuosikertomus

Oikeustapaukset

Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen oikeustapaukset julkaistaan virallisesti julkaisussa: Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeustapauskokoelma / Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol och förstinstansrätt / Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance of the European Communities = European Court Reports (ECR)
Osa I = Unionin tuomioistuin
Osa II = Unionin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
Henkilöstöasiat

Viimeaikainen oikeuskäytäntö

Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntö julkaistaan sähköisesti EU-tuomioistuimen verkkosivuilla ja EUR-lex-tietokannassa.

 • tuomioistuinten tuomiot ja julkisasiamiesten ratkaisuehdotukset ovat kesäkuusta 1997 lähtien haettavissa erillisellä hakulomakkeella
 • kaikki oikeustapaukset v. 1953 lähtien ovat selattavissa asianumeroiden mukaisessa järjestyksessä
 • esimerkkejä asiakirjaviitteen kirjoitustavasta:
  C-447/99 (unionin tuomioistuin)
  T-202/00 (ensimmäisen asteen tuomioistuin)

Tuomioistuimissa vireille pannut kanteet ja ennakkoratkaisupyynnöt sekä tuomioistuinten tuomiot (päätösosat) julkaistaan EUVL:n C-osassa, joka on saatavilla EUR-Lexissä.​​​

​Euroopan oikeusasiamies

Lehdistötiedotteet –​ Euroopan oikeusasiamies
Euroopan oikeusasiamies –​ Ohjesääntö
Euroopan oikeusasiamiehen päätökset

Vuosikertomukset ja erityisraportit

 • vuosikertomukset julkaistaan myös EUVL:n C-osassa, joka on saatavilla EUR-Lexissä
 • vuosikertomus julkaistaan myös painettuna

Euroopan oikeusasiamies –​ Miten kannella?
Miten Euroopan oikeusasiamies voi auttaa sinua?