​EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano


Säädöshanke ei ole enää vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 40/2021 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

​Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 40/2021
Hankkeen pohjalta annettu laki: 714/2021
Muut annetut lait: 715/2021, 716/2021, 717/2021, 718/2021

Hankkeen tausta

Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2015 toimintasuunnitelman, joka auttaa vauhdittamaan Euroopan siirtymistä kiertotalouteen, vahvistaa EU:n maailmanlaajuista kilpailukykyä, edistää kestävää talouskasvua ja luo uusia työpaikkoja. Toimintasuunnitelmassa esitetään 54 toimea, joilla päästään niin kutsuttuun suljettuun kiertoon tuotteiden koko elinkaaren osalta aina tuotannosta ja kulutuksesta jätehuoltoon sekä uusioraaka-ainemarkkinoihin.

Osana niin sanottua kiertotalouspakettia kuusi jätehuoltoa käsittelevää direktiiviä on uudistettu. Jätedirektiivien uudistuksen keskeisenä tavoitteena on asettaa uudet, nykyistä kunnianhimoisemmat tavoitteet yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen uudelleenkäytön valmistelulle ja kierrätykselle sekä yhdyskuntajätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentämiselle.

Kiertotalouspakettiin kuuluvat ehdotukset jätedirektiivin 2008/98/EY, pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin 94/62/EY, kaatopaikkadirektiivin 1999/31/EY, paristo- ja akkudirektiivin 2006/66/EY, romuajoneuvodirektiivin 2000/53/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU muuttamiseksi hyväksyttiin 30.5.2018 ja tulivat voimaan 4.7.2018 Euroopan unionissa.

Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosasto asetti tammikuussa 2019 hankkeen valmistelemaan tarvittavan lainsäädännön ja muut tarpeelliset ohjauskeinot EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanemiseksi. Ympäristöministeriön asettama työryhmä luovutti 16.9.2019 mietintönsä tarvittavista lainsäädäntömuutosten keskeisistä linjauksista.

Hallituksen esitys HE 40/2021 eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta annettiin 25.3.2021.Eduskunta hyväksyi lait 23.6.2021. Lait tulivat voimaan 19.7.2021

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

EU:n jätesäädöspaketin toimeenpano YM003:00/2019, Hankesivu, Valtioneuvosto
– Hanke EU:n jätesäädöspaketin toimeenpanemiseksi asetettiin 15.1.2019
– Hanketta valmistelevan työryhmän asetettiin ajalle 15.2.2019−30.6.2019 ja toimikautta jatkettiin 15.9.2019 asti.
– Hankkeen ja työryhmän asettamiskirje ja työryhmän kokousmuistiot löytyvät Asiakirjat-osiosta.

EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano : työryhmän mietintö. Ympäristöministeriö 16.9.2019

Jätesäädöspaketti, Ympäristöministeriö 16.9.2019
– Sivustolla on mm. jätelainsäädännön valmisteluun liittyviä taustaselvityksiä.

Hallituksen esitys eduskunnalle jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Esitysluonnos 27.4.2020

Hallituksen esitysluonnos jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta – yhteenveto annetuista lausunnoista, 11.11.2020

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelaiksi 15.2.2021​

Käsittely eduskunnassa​

Hallituksen esitys HE 40/2021 eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta annettiin 25.3.2021.

Lähetekeskustelussa 7.4.2021 asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 20/2021, 28.5.2021.

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 22/2021, 3.6.2021

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 24/2021, 4.6.2021

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 3/2021, 11.6.2021

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäisessä käsittelyssä 16.6.2021 eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1.–5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 40/2021 sisältyvät 1.–5. lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely

Valtioneuvoston selvitys E 88/2015: Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

Valtioneuvoston kirjelmä U 27/2015 eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (jätedirektiivien muuttaminen)

Valtioneuvoston selvitys E 5/2018: Kiertotalouspaketti 2018

Kirjallinen kysymys KK 491/2018: Kirjallinen kysymys kierrätyksestä ja jätehuoltojärjestelmän kehittämisestä / Hanna Sarkkinen (vas)

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Basel Convention

Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus (Baselin jätesopimus), 1989 (SopS 44-45/1992).

OECD:n neuvoston päätös hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta (OECD:n jätepäätös), 1992 (SopS 53/1992).

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/851 jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/852 pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/850 kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/849 romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta.

Waste, Environment. European commission.

Circular Economy, Implementation of the Circular Economy Action Plan. European commission.

Kohti kiertotaloutta. Euroopan komissio.

Jätehuolto. Tiivistelmät lainsäädännöstä.

Pakkaukset ja pakkausjätteet. Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun maksimaalinen hyödyntäminen. Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Jätehuoltoa ohjaavat keskeiset säädökset:

Miljöbalk (1998:808)

Avfallsförordning (2011:927)

Miljötillsynsförordningen (2011:13)

Remiss om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet. Sveriges Regeringen 4.10.2019

Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet, Proposition 2019/20:22 

Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet, Proposition 2019/20:156

Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet, M2019/01275/R. Lagrådsremiss från Miljödepartementet 2.10.2019

Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet. Sveriges Riksdag
– Käsittelytiedot, Ruotsin parlamentti

Tanska

Jätehuoltoa koskevia keskeisiä säädöksiä:

Bekendtgørelse om affald BEK nr 224 af 08/03/2019 

Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed BEK nr 896 af 29/06/2017

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr 1218 af 25/11/2019   

Direktiiviin liittyviä implementointisäädöksiä:

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, Nationale affaldshåndteringsplaner og affaldsforebyggelsesplaner LOV nr 645 af 19/05/2020, tullut voimaan 1.6.2020

Bekendtgørelse om leverandørers indberetningspligt til det Europæiske Kemikalieagenturs database over artikler med særligt problematiske stoffer, SCIP-databasebekendtgørelsen BEK nr 662 af 19/05/2020, asetus astuu voimaan 1.7.2020

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og emballageafgiftslove LOV nr 61 af 28/01/2020.

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Implementering af affaldsdirektivets minimumskrav til eksisterende udvidede producentansvarsordninger, indførelse af udvidet producentansvar for emballage og modernisering af indsamling og behandling af elektronikaffald) (lakiesitys L 112, hyväksytty 4.6.20)

Ranska

Projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. Senat

Déchets. Economie.gouv.fr

Itävalta

Gesetz vom 24. Jänner 2019, mit dem das Bgld. Abfallwirtschaftsgesetz 1993 geändert wird (Bgld. Abfallwirtschaftsgesetz-Novelle 2018). Publication officielle: Landesgesetzblatt ( LGBl. ); Numéro du JO: LGBl. Nr. 7/2019; Date de publication: 01/02/2019

Saksa

Verordnung über die Überlassung, Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung von Altfahrzeugen (Altfahrzeug-Verordnung-AltfahrzeugV). Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ); Virallisen lehden nro 41; Julkaistu: 28/06/2002

Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren (Batteriegesetz-BattG). Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ); Virallisen lehden nro: 36; Julkaistu: 30/06/2009

Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz-ElektroG). Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ); Virallisen lehden nro 40; Julkaistu: 23/10/2015

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvä tutkimusaineistoa

Kiertobiotalouden oikeus osana kestävän talouden transitiota / Seita Romppanen, Topi Turunen. Ympäristöjuridiikka 40 (2019) : 1, sivut 35−62. 
Ympäristöjuridiikka -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Business models for the circular economy : opportunities and challenges for policy / Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD, 2019.
OECD:n julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Protocol on water and health and the 2030 agenda : a practical guide for joint implementation / United Nations, Economic Commission for Europe; World Health Organization, Regional Office for Europe. United Nations, 2019.
United Nationsin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The concepts of waste and non-waste in the circular economy / Topi Turunen.
Joensuu, University of Eastern Finland. 2018. Väitöskirja.
Turusen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kierrätyksestä kiertotalouteen : valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 / Johanna Laaksonen [et al.]. Ympäristöministeriö, 2018.
Laaksosen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näkymiä jätteenpolton tulevaisuuteen – kommentteja komission tiedonannosta jätteenpolton asemasta kiertotaloudessa / Topi Turunen. Edilex-artikkeli 2017/20.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Energy transitions : regulatory and policy trends / Ioanna Mersinia (toim.) [et al.]. Cambridge, Intersentia, 2017.
Mersinian ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Waste prevention and technologies in the context of the EU waste framework directive : lost in translations / J. Malinauskaite, H. Jouhara, N. Spencer. Julkaisussa: European energy and environmental law review 26 (2017) : 3, sivut 66–80.
European energy and environmental law review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Puitedirektiivin monitasoinen implementaatio : esimerkkinä End-of-Waste -sääntely / Topi Turunen. Julkaisussa: Lakimies : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja 114 (2016) : 3−4, sivut 539−555.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kuopasta kiertotalouteen : Suomen yhdyskuntajätehuollon historia / Henry Nygård. Jätelaitosyhdistys, 2016.
Henry Nygårdin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

EU environmental law and policy / David Langlet, Said Mahmoudi. Oxford University Press, 2016.
Langletin ja Mahmoudin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Jätelasin kierrätysmahdollisuuksiin kiinnitettävä huomiota ympäristölupaharkinnassa / Hanna Lehtinen, Ninja Heikkilä. Julkaisussa: Ympäristö ja terveys 46 (2015) : 8, s. 50−52.
Ympäristö ja terveys -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Jäteluokittelusta poistumisen kriteerit ja niiden tulkinta / Topi Turunen. Julkaisussa Ympäristöjuridiikka 35 (2014) : 2, s. 25−58.
Ympäristöjuridiikka -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

End-of-waste-tuotteet sisämarkkinoilla / Topi Turunen. Julkaisussa: Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja 95 (2014) : 6, s. 915−930.
Defensor legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Being wise with waste : the EU's approach to waste management / European Commission, Directorate-General for Environment. Publications Office of the European Union, 2010.
Being wise with waste -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Jätehuoltoon liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Lausuntopalvelu.fi: Luonnos hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Hallituksen esitys lausunnolla 28.4.2020–2.6.2020.

Hankkeen uutisointia

Jätelain muutos edennyt eduskuntaan - uusi laki mahdollisesti voimaan heinäkuussa 2021. Innala, Tuulia, Kuntaliiton tiedote 16.4.2021

Jätelain muutos lähetekeskustelussa. Eduskunnan tiedote 7.4.2021

Arviointineuvosto jätelaista: Kuntien kilpailutusosaaminen ratkaisee uuden järjestelmän hyödyt. Valtioneuvoston tiedote 15.2.2021

Jätelain uudistus etenee – erilliskeräyksen laajeneminen vauhdittaa kiertotaloutta. Ympäristöministeriö tiedote 30.11.2020

Hallitus uudistaa jätelakia kuljetusyritysten ehdoilla – se saattaa käydä sinun kukkarollesi. Riikka Pennanen, Yle uutiset 11.12.2020

Jätelakiu​​udistus tulee. Pakkaus 4/2020.

Jätelain uudistus vaikuttaa myös pieniin taloyhtiöihin. Suomen kiinteistölehti 7.8.2020

Kotitalouksien muovinkierrätys hoituu yhä miten missäkin – jätelaki pakottaa Suomen yhteen muottiin. Hakkarainen Jari, Yle uutiset 30.6.2020

Jätehuollossa muhii EU-kiista – lain uudistus voi rikkoa kilpailulainsäädäntöä. Kaija Ahtela, Kauppalehti 27.5.2020

Jätteiden kierrätys tiukkenee merkittävästi – Hallituksessa löytyi sopu jätelaista pitkän kiistelyn jälkeen. Teemu Luukka, Helsingin sanomat 10.5.2020

Jätelain uudistus tuo kovat haasteet rakentajille. Rakennuslehti 28.4.2020

Saadaanko vapa​amatkustajat vihdoin kuriin? Muutoksia pakkausten tuottajavastuuseen. Harri Fagerlund, Tuote- ja palvelukaupan yhdistys ETU 25.9.2019

Työryhmän mietintö EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanosta valmistunut. Linnunmaa Lex 24.9.2019

Yhdyskuntajätteelle merkittävät kierrätystavoitteet. Rakennusmaailma 19.9.2019

Muovitiekartan verkosto keskusteli uudesta jätelainsäädännöstä ja kertakäyttömuovidirektiivistä. Muovitiekartta Suomelle, Ympäristöministeriö 19.9.2019

Jätteiden lajitteluvelvollisuus laajenee. Kiinteistölehti 17.9.2019

Ympäristöministeriö on aloittanut jätelainsäädännön uudistuksen (Pirkanmaa)​. ELY-keskus 24.5.2019

Ämpärinjonottajien luvattu maa näyttää mallia – EU-säädökset kirittävät muovin kierrätystä. Helena Raunio, Yle uutiset 25.3.2019

Komission hurja ehdotus Suomelle - ottakaa käyttöön jätteenpolttovero, jotta kierrätys tehostuu. Talouselämä 27.9.2018

Jätesäädökset: kiertotalouden kivijalka. Marika Paavilainen, Euroopan unioni, Suomen Pysyvä edustusto, heinäkuu 2017

​Muuta aineistoa

Kansainvälinen yhteistyö ja EU-asiat – jätteet​. Ympäristöministeriö

Lakiuudistukset mullistavat jäte- ja energia-aloja lähivuosina. Annimari Lehtomäki, Protacon Blogi 1.11.2019

​​Sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen, joulukuu 2019, päivitetty 10.8.2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi