​Henkilöyhtiölain muuttaminen 


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 17/2015 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 17/2015
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1444/2015

Hankkeen tausta

Hankkeessa lakia avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä ehdotettiin muutettavaksi. Ehdotetut muutokset koskivat yhtiön syntyedellytyksiä, yhtiökauden pituutta, yhtiön purkamista ja yhtiöosuuden lunastamista koskevia säännöksiä.

Hankkeessa ehdotettiin, että sekä avoimen yhtiön että kommandiittiyhtiön syntymisen edellytyksenä olisi yhtiön rekisteröiminen. Aikaisemmin avoin yhtiö syntyi sopimalla ja kommandiittiyhtiö allekirjoitetulla sopimuksella. Lakiin ehdotettiin myös säännöksiä yhtiösopimuksen vähimmäissisällöstä.

Aikaisemman lain säännökset yhtiösopimuksen irtisanomisesta saattoivat vähentää henkilöyhtiöiden käytettävyyttä sellaisessa elinkeinotoiminnassa, jossa käytännössä tarvitaan yli kymmenen vuoden toimikautta. Siksi ehdotettiin, että yhtiömiehet tietyin edellytyksin voisivat sitoutua yli kymmenen vuoden yhtiökausiin. Lisäksi lakia ehdotettiin muutettavan siten, että yhtiömiesten on helpompi sopia yhtiön purkamisesta ja yhtiömiehen osuuden lunastamisesta.

Uudistuksen tavoitteena oli selventää henkilöyhtiöiden perustamista ja helpottaa yritys- ja sijoitustoiminnan harjoittamista avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön muodossa. Lisäksi henkilöyhtiöiden yritystoiminnan muutosten hallintaa haluttiin helpottaa siten, että yhtiömiesten ja sivullisten on helpompi ennakoida muutosten vaikutukset.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamiseksi annettiin eduskunnalle 17.9.2015. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen mukaiset lainmuutokset 18.11.2015. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (1444/2015) vahvistettiin 11.12.2015 ja astui voimaan 1.1.2016.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Arviomuistio avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muutostarpeesta. Oikeusministeriö, Lainvalmisteluosasto 2.4.2013

Henkilöyhtiölain muuttaminen / Ändring av personbolagslagen, OM013:00/2013,
Hankkeen toimikausi 19.1.2012-

Henkilöyhtiölain muuttaminen. Lausuntoyhteenveto avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muutostarpeesta / Oskar Toivonen. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 34/2013

Luonnos 28.1.2015: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta.

Käsittely eduskunnassa

HE 17/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 17.9.2015

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 6/2015 annettiin 3.11.2015

Ensimmäinen käsittely 11.11.2015:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 17/2015 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Toinen käsittely 18.11.2015:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esityksen.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Oikeusministeriön arviomuistiossa avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön muutostarpeista 2.4.2013 on tehty aihetta koskeva kansainvälinen vertailu.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Tanska

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. LBK nr 1295 af 15/11/2013

Ranska

Ranskan avointa yhtiöstä, une société en nom collectif, ja kommandiittiyhtiöstä, une société en commandite simple, säännellään Ranska kauppakaaressa: Code Commerce, Article L222-1

Ranskan siviililakikirjassa on yhtiöitä koskevia yleisiä säännöksiä: Code Civile, Livre III Titre IX

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Yritysoikeus / Seppo Villa ... [et al.]. Helsinki : Talentum, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Fokus-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.
– Avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä käsitellään luvussa II.3.

Yhtiöoikeus / Pauli Koski – Matti J. Sillanpää.   
– Luettavissa myös Fokus-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa. 
– Avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä käsitellään luvussa 17.

Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö / Seppo Villa. Helsinki : Talentum, 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Lagen om handelsbolag och enkla bolag : en kommentar / Stefan Lindskog. Stockholm : Norstedts juridik, 2010. Kirja käsittelee henkilöyhtiöiden sääntelyä Ruotsissa.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Henkilöyhtiöitä koskevaa aineistoa Eduskunnan kirjastossa

​Hankkeen uutisointia

Henkilöyhtiöiden yritys- ja sijoitustoimintaa helpotetaan. Oikeusministeriön tiedote 10.12.2015

OM: Henkilöyhtiöiden toimintaan esitetään helpotuksia. Suomen asianajajaliitto 18.9.2015

​Muuta aineistoa

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö / Patentti- ja rekisterihallitus

Handelsbolag / Bolagsverket 

Kommanditbolag / Bolagsverket

Sisällöllinen toimitus: Erika Bergström, syyskuu 2015, päivitetty 5.1.2016, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi