Väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä tehdyn yleissopimuksen ratifiointi

Kansainvälinen työjärjestö, International Labour Organization (ILO), hyväksyi satavuotisistunnossaan yleissopimuksen numero 190 (C190 – Violence and Harassment Convention, 2019), joka koskee väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä. Sopimus kattaa myös sukupuoleen perustuvan väkivallan sekä häirinnän torjunnan. Samalla yleiskokous hyväksyi sopimusta täydentävän suosituksen numero 206 (R206 – Violence and Harassment Recommendation, 2019) sekä päätöslauselman, Resolution concerning the elimination of violence and harassment in the world of work.

Yleissopimuksen tarkoituksena on taata jokaiselle oikeus työelämään, jossa ei ole väkivaltaa eikä häirintää. Sopimus on soveltamisalaltaan laaja, sillä se koskee varsinaisten työntekijöiden lisäksi myös muita työtä tekeviä henkilöitä kuten vapaaehtoistyöntekijöitä ja koulutettavia sekä työtä hakevia henkilöitä. Henkilöitä suojellaan lähtökohtaisesti kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa.

Hyväksyessään sopimuksen valtioiden tulee omaksua käytännöt, joilla poistetaan sekä ehkäistään väkivalta ja häirintä työelämästä. Samalla tulee hyväksyä säädökset, jotka kieltävät väkivallan sekä häirinnän työelämässä. Lisäksi säädösten noudattamista tulee valvoa ja tarjota tarvittaessa esimerkiksi ohjausta sekä koulutusta.

Sopimus kuuluu Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan. Euroopan unioni ei voi sopimusta ratifioida, sillä ILO:n sopimusten osapuolia voivat olla vain valtiot. Komissio on antanut tammikuussa 2020 ehdotuksen, jolla jäsenvaltiot valtuutetaan ratifioimaan yleissopimus niiltä osin kuin se kuuluu unionin toimivaltaan.

Sopimuksen voimaantulosta on sovittu, että se tapahtuu vuoden kuluttua siitä, kun vähintään kaksi maata on ratifioinut sopimuksen. Sopimuksen kansainvälinen voimaantulopäivä on 25.6.2021. Ensimmäisenä sopimuksen ratifioivat Uruguay ja Fidži. Muiden valtioiden hyväksyessä sopimuksen tulee se voimaan vuoden kuluttua ratifioinnin rekisteröinnistä.

Suomessa hallituksen esitys yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi on tarkoitus antaa lokakuussa 2022.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

International labour conference (ILC), 107th Session of the International Labour Conference, 2018: Standard Setting Committee: violence and harassment in the world of work

International labour conference (ILC), 108th Session of the International Labour Conference, 2019: Standard Setting Committee: violence and harassment in the world of work

Sosiaali- ja terveysministeriön hanke: Hallituksen esitys eduskunnalle väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2019 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi STM068:00/2019
Hankkeen toimikausi: 12.8.2019–

Hallituksen esityksen luonnos julkistettiin huhtikuussa 2020:
Luonnos 8.4.2020, Hallituksen esitys eduskunnalle väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä tehdyn Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
– Luonnoksen lopussa on sopimuksen suomenkielinen käännös.

Hankkeessa on ollut kaksi lausuntokierrosta, 3.10.–22.11.2019 ja 8.4.–20.5.2020. Lausuntoasiakirjat ovat saatavilla hankkeen sivulla STM068:00/2019
– Vertailu kansalliseen lainsäädäntöön löytyy hankkeen asiakirjoista kohdasta muut asiakirjat ja muistiot: nro 4, Taulukko yleissopimus nro 190, 3.10.2019.

Ensimmäinen lausuntoyhteenveto julkistettiin tammikuussa 2020:
Lausuntoyhteenveto väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä koskevan kansainvälisen työjärjestön vuoden 2019 yleissopimuksenratifiointiedellytyksistä

Toinen lausuntoyhteenveto julkistettiin kesällä 2020:
Lausuntoyhteenveto hallituksen esitys eduskunnalle väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä tehdyn kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksenhyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

COM (2020) 24: Ehdotus Neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, väkivaltaa ja häirintää koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2019 yleissopimus (yleissopimus nro 190).
Asian käsittelytiedot.

Arviointineuvosto: miten väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämästä tehdyn yleissopimuksen hyväksyminen on suhteessa muihin jo hyväksyttyihin ihmisoikeussopimuksiin? Valtioneuvoston viestintäosaston uutinen, 22.4.2022.

Käsittely eduskunnassa

Aiheen aikaisempi käsittely

Työväkivallan ja häirinnän poistaminen sekä ennaltaehkäisy ovat teemoja, joita kansanedustajat ovat nostaneet esille esimerkiksi kirjallisissa kysymyksissä.

Kirjallinen kysymys KK 626/2012: Työväkivallan ja sen uhkan minimoiminen riskiammateissa / Jouko Jääskeläinen, kd

Kirjallinen kysymys KK 1084/2014: Opettajien työssään kokeman väkivallan uhan poistaminen / Raija Vahasalo, kok

Kirjallinen kysymys KK 160/2016: Terveydenhoitohenkilöstöön kohdistuvasta väkivallasta ja seksuaalisesta häirinnästä sekä niiden raportoinnista / Kari Kulmala, ps

Kirjallinen kysymys KK 201/2018: Häirinnästä, kiusaamisesta ja epäasiallisesta kohtelusta / Veera Ruoho, kok

Kirjallinen kysymys KK 206/2018: Ensihoitajien työturvallisuudesta / Olli-Poika Parviainen, vihr

Kirjallinen kysymys KK 472/2018: Hoitohenkilökunnan työturvallisuudesta / Katja Taimela, sdp

Valtioneuvoston kirjelmä U 1/2020 eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (valtuutus ratifioida väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä koskeva ILO:n yleissopimus)

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

International Labour Organization, Normlex:
C190 – Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190)

International Labour Organization, Normlex:
R206 – Violence and Harassment Recommendation, 2019 (No. 206)

Resolution concerning the elimination of violence and harassment in the world of work

Sopimuksen ratifiointitietoja voi seurata sivulla:
Ratifications of C190 – Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190)

Uruguay oli ensimmäinen maa, joka ratifioi sopimuksen.
Asian käsittelytiedot parlamentissa:
Parlamento del Uruguay: ficha completa

Melkein puolet Kansainvälisen työjärjestön hyväksymistä asiakirjoista liittyy työturvallisuuteen. Sivustolle International Labour Standards on Occupational Safety and Health on koottu keskeisiä aiheeseen liittyviä sopimuksia ja asiakirjoja.

Sääntely Euroopan unionissa

Niin kutsuttu työsuojelun puitedirektiivi 89/391/ETY, direktiivi toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä. 

Direktiivi 2006/54/EY miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa.

Direktiivi 2000/43/EY rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta

Direktiivi 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Arbetsmiljölag (1977:1160)

ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet, SOU 2021:86

Norja

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) LOV-2005-06-17-62

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) FOR-2011-12-06-1357 kapittel 23A

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

ILO:n uusi sopimus työväkivallasta / Johanna Niemi. Edilex, 2021.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työnantajan työsuojeluvastuu : tutkimus työnantajan keskeisistä työsuojeluvelvollisuuksista sekä niissä työnantajan työsuojelutoiminnalle asetetusta vaatimustasosta / Enni Ala-Mikkula. Helsinki, Alma Talent, 2020. Väitöskirja.
Ala-Mikkulan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Väkivalta pois t​yöpaikalta​ / Susanna Puumi, Kuntaryhmä, Palveluryhmä. Työturvallisuuskeskus. 2020

Seksuaalinen häirintä työpaikalla / Minea Pyykönen ja Mikko Pyykönen. Helsinki, Edita, 2019
Pyykösten julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Työsuojeluvastuuopas / Harri Hietala, Mikko Hurmalainen, Keijo Kaivanto. Helsinki, Alma Talent, 2019
Hietalan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Työturvallisuusrikokset : henkinen työsuojelu / Toni Sortti. Helsinki, Edita publishing 2019
Sortin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Yksityisen turvallisuusalan toimijoiden kokema työväkivalta / Jyrki Paasonen, Juho Raappana, Antti Hamari. Edilex, 2019
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työsuojelupäällikön käsikirja : turvallisuus ja hyvinvointi työkyvyn edistäjinä / Katri Mannermaa. Helsinki, Alma Talent, 2018
Mannermaan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Häirintä ja syrjintä työpaikalla : ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja selvittäminen / Minea Pyykönen, Jonna Vihavainen, Sara Taivainen. Helsinki, Edita, 2017
Minea Pyykösen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Rikoksen uhrin käsikirja / Leena-Kaisa Åberg, Petra Kjällman. Jyväskylä, PS-kustannus 2017
Åbergin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Haastavat asiakastilanteet : väkivalta työssä / Satu Rantaeskola, Jari Hyyti, Mari Koskelainen. Helsinki, Talentum 2015
Rantaeskolan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Väkivallan uhka työelämässä : työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta : väkivallan uhka- jaoston raportti / Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:17

Våld i arbetslivet : en kriminologisk kunskapsöversikt. Arbetsmiljöverkets rapport 2010:4

Aineistoa Eduskunnan kirjaston kokoelmissa aiheesta työsuojelu

Muuta aineistoa

108th International Labour Conference
Konferenssin asiakirjat

ILO:n yleissopimus nro 190 Suomen kannalta / STM:n hallitusneuvos Hanna-Mari Pekurin esitys 9.10.2019

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

Työsuojeluhallinto, Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46, 2013:
Väkivallan uhka työssä

Poistetaan Suomen työelämästä syrjintä ja häirintä / Lotta Savinko, Akava blogikirjoitus 28.6.2019

ILO Convention on Violence and Harassment: Five key questions / Comment by Shauna Olney, ILO News 28.6.2019

Sisällöllinen toimitus: Sari Koski, lokakuu 2020, päivitetty 9.6.2022, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi