Alkoholilain kokonaisuudistus


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 100/2017 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 100/2017
Hankeen pohjalta annetut lait: 1102/2017, 1103/2017 ja 1104/2017

Hankkeen tausta

Alkoholilain kokonaisuudistuksessa varmistetaan lainsäädännön perustuslainmukaisuus, lisätään lainsäädännön ja valvonnan mahdollisuuksia ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja sekä kehitetään paikallisia mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristön turvallisuuteen ja häiriöttömyyteen.

Hankkeella toteutettiin hallituksen norminpurun kärkihanketta. Lainsäädäntöuudistuksella pyritään sekä alkoholihaittojen vähentämiseen että elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseen.

Eduskunta hyväksyi 19.12.2017 alkoholilain (1102/2017), lain majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain muuttamisesta (1103/2017) ja lain alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta (1104/2017). Nämä lait tulivat voimaan 1.1.2018. Muut hyväksytyt lait, Finlex: (1105/2017) – (1125/2017) tulevat voimaan 1.3.2018.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hallituksen esitys alkoholilaiksi, säädösvalmistelu. Valtioneuvoston hankerekisteri, STM075:00/2011

Ministeri Rehula esitteli alkoholilain pohjaesityksen ministeriryhmälle. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedote 11.2.2016

Alkoholilain kokonaisuudistus​, Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja alkoholilain kokonaisuudistuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö, tiedote 22.11.2016

Lausuntoyhteenveto alkoholain kokonaisuudistuksesta 16.3.2017, Sosiaali- ja terveysministeriö

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, 24.4.2017

Alkoholilain valmistelussa perehdytään alkoholijuomien etämyyntiä koskevaan Helsingin hovioikeuden tuomioon, Sosiaali- ja terveysministeriö tiedote 24.4.2017

​Käsittely eduskunnassa

Toimenpidealoite TPA 3/2015:
Alkoholisäätelyn keventämisestä ja sen vaikutusten selvittämisestä kokeilulailla – Outi Mäkelä (kok ym.)

Kirjallinen kysymys KK 94/2015:
Alkoholilain kokonaisuudistuksesta – Jaana Pelkonen (kok)

Kirjallinen kysymys KK 153/2015:
Alkoholin myymisestä kioskeissa – Kari Kulmala (ps)

Kirjallinen kysymys KK 379/2015:
Alkoholiveron aiheuttamasta kilpailuvääristymästä – Mika Kari (sd)

Lakialoite LA 4 /2016:
Alkoholilain 14 §:n muuttamisesta – Eeva-Johanna Eloranta (sd ym.)

Lakialoite LA 6/2016:
Laiksi alkoholilain 58 §:n 3 momentin kumoamisesta – Antti Kaikkonen (kesk)

Lakialoite LA 8/2016:
Alkoholilain 14 §:n muuttamisesta – Jari Myllykoski (vas ym.)

Lakialoite LA 34/2017:
Alkoholilain 14 §:n muuttamisesta – Päivi Räsänen (kd ym.)

Lakialoite LA 42/2017:
Alkoholilain 25 §:n muuttamisesta – Sari Tanus (kd ym.)

Hallituksen esitys HE 100/2017 eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiannettiin eduskunnalle 14.9.2017.

Lähetekeskustelu 19.9.2017. Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 23/2017, 27.10.2017

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 48/2017, 21.11.2017

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 51/2017, 23.11.2017

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 33/2017, 23.11.2017

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 17/2017, 30.11.2017

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 24/2017, 14.12.2017

Suuren valiokunnan mietintö SuVM 1/2017, 15.12.2017

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 15.12.2017:

Asia lähetettiin suureen valiokuntaan, koska eduskunta ei hyväksynyt 1. lakiehdotuksen sisältöä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 19.12.2017:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 100/2017 vp sisältyvät 1.–24. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 4, 6, 8, 12/2016 vp, 34, 42/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. ​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Yhdistyneet kansakunnat / WHO

Global status report on alcohol and health 2014. World Health Organization

Sääntely Euroopan unionissa

EU-maat vastaavat pääasiassa itse kansallisesta alkoholipolitiikastaan. Euroopan unionilla on kuitenkin strategia, jonka tavoitteena on alkoholinkäytön haittojen vähentäminen jäsenvaltioissa.

Komission tiedonanto Neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – EU:n strategia jäsenvaltioiden tukemiseksi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämisessä.

Tiivistelmä EU:n alkoholistrategiasta. EUR-Lex

Assessment of the added value of the EU strategy to support Member States in reducing alcohol-related harm, Final report. European Commission DG Health and Consumers December 2012

Kansallista alkoholipolitiikkaa käsittelevä komitea. Euroopan komissio
Euroopan komissio perusti vuonna 2007 komitean, joka edistää alkoholistrategian täytäntöönpanoa.

RARHA. Yhteinen toimi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämiseksi. EU:n rahoittama kolmivuotinen hanke (2014–2016)

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

En ny alkohollag. SOU 2009:22

En ny alkohollag. Prop. 2009/10:125

Alkohollag (2010:1622)

Norja

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). LOV-1989-06-02-27 , Sist endret LOV-2015-12-18-122 fra 01.01.2016

Alkoholloven. Helsedirektoratet

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Alkohollagen : kommentarer och rättsfall / Stefan Lundin. 2. p. Stockholm : Wolters Kluwer, 2017.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Regulating lifestyle risks : the EU, alcohol, tobacco and unhealthy diets / edited by Alberto Alemanno, Amandine Garde. Cambridge, Cambridge University Press, 2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma : alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentäminen. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015:19.

Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2014 = Health behaviour and health among the Finnish adult population, spring 2014 / Anni Helldán, Satu Helakorpi. Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015

Tackling harmful alcohol use : economics and public health policy / edited by Franco Sassi ; Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris, OECD, 2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle / Katariina Warpenius, Marja Holmila & Christoffer Tigerstedt (toim.). Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013.

Alkoholi Suomessa : kulutus, haitat ja politiikkatoimet / Thomas Karlsson... [et al.] (toim.).  Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013

Pääasiana alkoholi : käyttö, haitat, hoito, politiikka nyt ja 2040 / Teuvo Peltoniemi (toim.) Turku, Lundbeck, 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Regulating alcohol around the world : policy cocktails / Tiffany Bergin.
Farnham, Ashgate, 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kansalaisvaikuttaminen

Kansalaisaloite alkoholilain muuttamisesta siten, että alkoholijuoman vähittäismyynti sallitaan enintään 7,5 tilavuusprosenttia (nyk. 4,7 %) alkoholia sisältäville käymisteitse valmistetuille juomille. 5.4.2016

Alkoholilain kokonaisuudistus 2016. Olutopas.info

Kohtuukäyttö mukaan alkoholilain uudistukseen. Olutliitto 14.8.2015

Raittiuden Ystävät tukee ministeri Rehulan alkoholilain pohjaesitystä. Raittiuden ystävät 12.2.2016

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto

Hankkeen uutisointia

Uusi Suomi – Alkoholilaki

Yle – Alkoholijuomat 

Eduskunta hyväksyi alkoholilain äänin 124–65. Eduskunnan tiedote 19.12.2017

Elinkeinopolitiikka ja sääntelyn höllentäminen voittivat alkoholilain äänestyksessä. Helsingin sanomat 16.12.2017

Venkoilu alkoholin etämyyntikiellon kanssa avaa pelin paikan ”härskeille” yrittäjille, pelkää Sdp:n Rinne – ”Hän ei tiedä asiasta mitään”, vastaa juristi.
Teemu Luukka & Anu-Elina Ervasti, Helsingin sanomat 16.12.2017

Suuri valiokunta hyväksyi alkoholin vähittäismyynnin prosenttirajan noston. Eduskunnan tiedote 15.12.2017

Vahvat oluet pääsevät ruokakauppoihin: Eduskunta kannatti alkoholiprosentin ylärajan nostoa äänin 98–94. Olli Pohjanpalo & Teija Sutinen, Helsingin sanomat 15.12.2017

Ratkaiseva äänestys alkoholilaista oli tiukka – näin kukin kansanedustaja äänesti. Juhani Saarinen, Helsingin sanomat 15.12.2017

Nelosolut tulossa ruokakauppoihin: Eduskunta äänesti prosenttirajan nostosta 5,5 prosenttiin. Annette Blencowe, Yle uutiset 15.12.2017

Eduskunta kävi alkoholilain yleiskeskustelun torstaina, asian käsittely jatkuu perjantaina. Eduskunnan tiedote 15.12.2017

Tuleeko nelosolut ruokakauppoihin? Eduskunnassa poikkeuksellinen jännitysnäytelmä, kun edustajat äänestävät alkoholin prosenttirajasta. Annette Blencowe, Yle uutiset 15.12.2017

Eduskunta keskusteli alkoholilaista aamukolmeen: Kova kiista kaupan oluiden prosentista ja alkoholin etämyynnistä huipentuu äänestykseen kello 10. Olli Pohjanpalo & Teija Sutinen, Helsingin sanomat 14.12.2017

Salliiko uusi alkoholilaki etämyynnin vai ei? Lain perusteluissa se kielletään yllättävänkin suoraan, mutta pykäliin kieltoa ei aiota kirjata. Olli Pohjanpalo, Helsingin sanomat 11.12.2017

Enemmistö suomalaisista haluaa vahvat oluet ja limuviinat ruokakauppaan – valtaosa kannattaa myös väljempää aukioloa ravintoloille. Karla Kempas, Helsingin sanomat 11.12.2017

Alkoholilaki lähetekeskustelussa. Eduskunnan tiedote 19.9.2017

Hallitus lähettää alkoholilain uudistuksen eduskuntaan: Katso listasta, mitkä asiat ovat muuttumassa. Annette Blencowe, Yle uutiset 14.9.2017

A-oluen maitokauppamyynnin kohtalo opposition käsissä – vastatuuli navakkaa. Jyrki Hara, Yle uutiset 14.9.2017

Hallituksen esitys alkoholilaiksi menee eduskunnan käsiteltäväksi lomakauden jälkeen. STM:n tiedote 30.6.2017

5,5-prosenttiset juomat tuskin päätyvät ruokakauppoihin – Eduskunnassa hallituksen esitystä uudesta alkoholilaista vastustetaan enemmän kuin kannatetaan. Olli Pohjanpalo, Helsingin sanomat 22.6.2017

Näin alkoholilaki muuttuu: 15 pääkohtaa. Teppo Ovaskainen, Uusi Suomi 21.6.2017

Alkoholilain uudistuksesta syntyi sopu: Hallitus esittää limuviinojen tuomista ruokakauppoihin. Annette Blencowe, Yle uutiset 20.6.2017

Keskusta: Alkoholilain uudistus kaatui – perussuomalaiset eivät suostu omantunnonvapauteen. Vesa Sundqvist, Yle uutiset 31.5.2017

Kaikkonen: Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy yli kesän. Helsingin Sanomat, Olli Pohjanpalo, 16.5.2017

Alkoholikapina syttyi hallituksessa? – Limuviinat ja nelosolut ruokakaupassa olivat liikaa keskustalaisille. Uusi Suomi 17.3.2017

Alkoholiuudistukselle vankka tyrmäys lausunnonantajilta – vastustajia yllättävillä tahoilla. Alkoholilain kokonaisuudistuksen lausuntokierros päättyi. Pekka Pantsu, Yle uutiset 1.2.2017

Asiantuntijat tyrmäävät hallituksen alkoholiuudistuksen: Kulutus kasvaa, sairaudet ja kuolemat lisääntyvät. Päivi Repo, Helsingin Sanomat 29.9.2016

Alkoholilain uudistus lykkääntyi – ”Mihin asetetaan se litramäärä, mikä katsotaan pienpanimoksi?”. Karoliina Liimatainen, Helsingin Sanomat 29.7.2016

A-klinikan ylilääkäri: Alkoholiuudistuksen haittoja vähätelty tarkoituksella – Viinien vapauttaminen ruokakauppaan olisi ollut virhe. Yle Uutiset 24.5.2016

Järjestöt vastustavat suunnitelmia tuoda vahvat alkoholijuomat kauppoihin – ”Kansanterveys on unohtunut kokonaan”. Ville Eloranta, Helsingin Sanomat 20.5.2016

Mikä muuttuu alkoholilaissa: Baarista voi ostaa oluen mukaan, karsinat katoavat festareilta. Maija Aalto, Helsingin Sanomat 20.5.2016

Kaivatut verohelpotukset jäämässä pois alkoholilain uudistuksesta. Katja Lamminen, Maaseudun Tulevaisuus 12.2.2016

Ministeri Rehula avasi alkoholilain uudistusta: Viinejä ei tuoda ruokakauppoihin. Kasperi Summanen, Verkkouutiset 11.2.2016

Alkoholilain uudistuksen suuntaviivoista keskusteltiin syksyn toisessa työpajassa. Sosiaali- ja terveysministeriö, tiedote 17.11.2015

KL: Alkoholilain uudistus alkaa tänään – Myyntiaikoihin voi tulla muutoksia. Matti Koivisto, Yle YLE uutiset 12.10.2015

Alkoholilain uudistuksen yhteisiä linjoja haettiin työpajassa. Sosiaali- ja terveysministeriö, tiedote 12.10.2015

Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus liikkeelle. Sosiaali- ja terveysministeriö, tiedote 1.10.2015 

Suomen alkoholipolitiikasta löytyi 3 vikaa – UP: ”Voisiko jokin muu kuin Alko?”. Uusi Suomi 3.11.2015

Katso lista: Alkoholilaki päivitykseen – turha säätely halutaan pois​. MTV uutiset 12.10.2015

Alkoholilain uudistus alkaa - Alko avaa verkkokaupan. Pirkko Tammilehto, Kauppalehti 12.10.2015

Alkoholilain uudistus saa jatkoa – "Turha sääntely olisi syytä purkaa". Jaana Savolainen, Helsingin Sanomat 14.8.2015

Muuta aineistoa

Alkoholi Suomessa. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen, maaliskuu 2016, päivitetty 8.1.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi