​Alkoholimainonnan rajoittaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 70/2013 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 70/2013
Hankkeen pohjalta annettu laki: 152/2014

Hankkeen tausta

Alkoholimainontaa on tarkoitus rajoittaa erityisesti lasten ja nuorten suojelemiseksi. Alkoholilain 33 §:n muuttamisesta on sovittu hallitusohjelmassa. Lainmuutos on osa alkoholilain kokonaisuudistusta.

Hallituksen esitys HE 70/2013 eduskunnalle laiksi alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholilain alkoholijuomien mainontaa koskevaa pykälää. Alkoholilakiin lisättäisiin määritelmiä kielletyistä mietojen alkoholijuomien ja vähintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien mainonnan keinoista. Yleisillä paikoilla toteutettu alkoholimainonta olisi eräin poikkeuksin kiellettyä. Televisiomainonnan kiellettyä esitysaikaa kello 7–21 pidennettäisiin yhdellä tunnilla kello 22:een ja sama aikarajoitus säädettäisiin myös radiomainonnalle. Samoin kuluttajien itsensä tuottamaan tai jakamaan sisältöön tai peliin, arpajaisiin tai kilpailuun perustuva alkoholimainonta olisi kiellettyä. Väkevien alkoholijuomien mainonnan sääntelyä selvennettäisiin muun muassa poistamalla alan ammattijulkaisujen lupamenettely.

Laki (152/2014) alkoholilain 33 ja 40§:n muuttamisesta annettiin 28.2.2014. Lainmuutos astuu voimaan 1.1.2015. ​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu, STM078:00/2011. Hanke asetettu 15.9.2011

Alkoholimainonnan rajoittaminen. Alkoholimainontaa koskevan lainsäädännön valmistelu STM:n verkkosivuilla

Käsittely eduskunnassa

Alkoholimainonnan kiristämistä on vaadittu eduskunnassa useaan otteeseen viime vuosina, esimerkiksi: kirjallinen kysymys KK 45/2011 vp Alkoholimainonnan kieltäminen (Reijo Hongisto / ps), suullinen kyselytunti SKT 281/2010 vp Alkoholin mielikuvamainonnan rajoittaminen (Sirpa Paatero / sd) ja Kirjallinen kysymys KK 960/2010 vp Alkoholin mielikuvamainonnan kieltäminen (Paula Sihto / kesk).

Lakialoite LA 90/2012: Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta (Inkeri Kerola / kesk ym.)

Hallituksen esitys HE 70/2013 eduskunnalle laiksi alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta, annettu 6.6.2013.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 15/2013 11.10.2013.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 40/2013 28.11.2013.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 29/2013 05.12.2013.

Ensimmäinen käsittely 11.12.2013:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 16.12.2013:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi 2010/13/EU, annettu 10.3.2010, rajoittaa alkoholin mainontaa televisiolähetyksissä EU-maissa.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Alkohollag (2010:1622)
Lain 7. luvussa säännellään alkoholin mainontaa.

Radio- och tv-lagen (2010:696)
Lain 8. luvussa säännellään alkoholin mainontaa.

Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker. Kommittéedirektiv 2012:43.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker. Komittéedirektiv 2012:132.
Tällä asiakirjalla pidennetään selvityksen tekemisen aikaa.

Iso-Britannia

Committee of Advertising Practice (CAP)​ sääntelee omissa määräyksissään mm. alkoholin mainontaa Iso-Britanniassa.

Norja

Norjassa vallitsee alkoholimainonnan täyskielto: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven), LOV-1989-06-02-27
Lain 9. luvussa säännellään alkoholimainonnan kieltämisestä.

Alkoholreklameforbudet. Helsedirektoratet.
Norjan terveysviranomaisen sivu, jossa alkoholimainonnan kieltoa käsitellään. Sivulla on myös linkki Norjan alkoholilakia käsittelevään oppaaseen.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Alcohol Advertising in Sweden, UK and EU – a comparative study / Zanna Kanlic. Opinnäyte. 2010. Lunds universitet.

Regleringen av marknadsföringen av alkoholi Finland och Sverige : särskilt kraven på god sed och måttfullhet / Alfred Streng. Opinnäyte. 2010. Vaasan yliopiston julkaisuja.

Alkoholi maailmalla : kansainvälistä alkoholi- ja huumetietoa. [Helsinki] : STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 1996-.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift / Stakes, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården i samarbete med Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (NAD). Vol. 14, 1 (1997)–. ​​
Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa​​

Kansalaisvaikuttaminen

Adressit.com: Hallituksen on kiellettävä alkoholin mielikuvamainonta

Viinamainos.info: Vapaus alkoholima​inonnasta – tilaa kasvaa

Hankkeen uutisointia

Alkoholimainontaan tulossa rajoituksia. Eduskunnan tiedote 5.12.2013

Professori: Viinamainonta lisää nuorten juomista. Helsingin Sanomat 12.9.2013

Enkät: Få vill ha totalförbud mot alkoholreklam. Hufvudstadsbladet 29.8.2013

EHYT ry selvitti: Suomalaiset haluavat alkoholipolitiikan pohjaksi terveysnäkökulmat. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 12.6.2013

Enemmistö suomalaisista vähentäisi ​alkoholimainontaa. Keskisuomalainen 12.6.2013

Myös sosiaalisen median alkoholimainontaa halutaan suitsia. Suomen lääkärilehti 6.6.2013

Alkoholimainonta yleisillä paikoilla loppuu. Länsi-Savo 12.4.2013

Hallitus on kieltämässä alkoh​olin ulkomainonnan. Heli Suominen, Helsingin sanomat 9.4.2013

Järjestöt: Viivyttely alkoholimainontaa koskevissa ratkaisuissa lopetettava. Irti huumeista ry. Tiedote 17.1.2013.

Alkoholilain uudistus antaa uutta virtaa myös Alkoholiohjelmalle. Jaana Miettinen, THL 13.11.2012

Järjestöt vaativat alkoholimain​ontaan täyskieltoa. Helsingin Sanomat 1.10.2012

Järjestöt kiirehtivät alkoholimainonnan rajoittamista. Kansan uutiset verkkolehti 26.9.2012

Alkoholi​politiikan tutkija: On käynyt täsmälleen päinvastoin kuin ajateltiin. Savon Sanomat 17.7.2012

Panimoliitot: Mainontakielto tappaa k​otimaiset brändit. Helsingin sanomat 9.5.2012

Tuore lakiluonnos vaatii tiukkoja rajoja alkoho​lin mainonnalle​. Helsingin sanomat 27.4.2012

Alkoholin mielikuvamainonta saa kansan enemmistön tuomion. Kansan uutiset 14.3.2012

Kolme neljästä ei hyväksy alkoh​olin mielikuvam​ainontaa. Helsingin sanomat 14.3.2012

Kysely: Alkoholimainonta vetoaa​ nuoriin​​. Helsingin sanomat 11.10.2011

Muuta aineistoa

Alkoholreklam på internet påverkar främst unga. IQ rapport 2013:2

Alkoholiohjelma​. Alkoholiohjelmassa valtiovalta, kunnat ja järjestöt kokoavat voimansa alkoholihaittojen vähentämiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ohjelman pääkoordinaattori.

Valvira: Alkoholijuomien mainonta

EU:n alkoholistrategia

Sveriges Annonsörer: Nya rekommendatione​r för marknadsföring av alkohol

sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen ja Erika Bergström, toukokuu 2012, päivitetty 5.3.2014, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi