Aluevalvontalain muuttaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 56/2017 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 56/2017
Hankkeen pohjalta annetut lait: 502/2017 ja 503/2017

Hankkeen tausta

Hankkeen keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen ulkoista sotilaallista uhkaa vastaan. Suomen tulee voida vastata myös sellaisen valtiollisen toimijan aiheuttamaan uhkaan, joka ei noudata kansainvälisen oikeuden periaatteita. Tarkoituksena on että aluevalvontalakiin lisättäisiin säännökset tunnuksetonta valtiollista alkuperää olevaan sotilaalliseen uhkaan vastaamiseksi.

Tehtävänä oli valmistella ehdotukset tarvittaviksi säädösmuutoksiksi mahdollisimman pian. Kyseessä on lainsäädännön tarkentaminen, eikä aluevalvontalain kokonaisuudistus ole tarpeen. Hanke valmisteltiin virkatyönä. Valmistelun aikana käytiin tarvittavat neuvottelut aluevalvontaviranomaisten ja keskeisten ministeriöiden välillä. Työryhmän toimikausi oli 31.1.–15.5.2017.

Hallituksen esitys HE 56/2017 annettiin eduskunnalle 18.5.2017.

Laki aluevalvontalain muuttamisesta (502/2017) ja Laki rikoslain 17 luvun 7 b §:n muuttamisesta (503/2017) annettiin 10.7.2017. Molemmat lait astuivat voimaan 15.7.2017.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Aluevalvontalain muuttamisen asettamispäätös 31.1.2017 / PLM002:00/2017

Hanke aluevalvontalain muuttamiseksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laista aluevalvontalain muuttamiseksi, Puolustusministeriö 22.3.2017.

Luonnos Hallituksen esitykseksi eduskunnalle aluevalvontalain muuttamiseksi,  Puolustusministeriö 22.3.2017.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 56/2017 eduskunnalle laeiksi aluevalvontalain ja rikoslain 17 luvun 7 b §:n muuttamisesta, annettu eduskunnalle 18.5.2017.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 25/2017, 14.6.2017.

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 5/2017, 20.6.2017.

Ensimmäinen käsittely 21.06.2017:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 56/2017 sisältyvien 1.–2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Toinen käsittely 26.06.2017:

 Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 56/2017 sisältyvät 1.–2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi eduskunnalle aluevalvontalain muuttamiseksi 22.3.2017 on sivuilla 8–12 yhteenveto kansainvälisestä sääntelystä ja Ruotsin aluevalvontalainsäädännöstä.

Kansainvälinen oikeus

YK:n peruskirja. Katso artiklat 2 (kohta 4) ja 51.

Repertoire of the practice of the Security council: Actions with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression (Chapter VII)
– Tässä YK:n turvallisuusneuvoston julkaisussa on käyty läpi peruskirjan artiklojen mukaisia toimia. 

Geneven vuoden 1949 yleissopimukset (SopS 7–8/1955):
(SopS 7/1955) ja (SopS 8/1955)

Geneven vuoden 1949 yleissopimusten I–II lisäpöytäkirjat (SopS 81–82/1980):
(SopS 81/1980) ja (SopS 82/1980)

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin rajavalvontaa on kehitetty merkittävästi luomalla erilaisia välineitä ja virastoja, kuten Schengenin tietojärjestelmä (SIS), viisumitietojärjestelmä (VIS) ja Euroopan raja- ja rannikkovartiovirasto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta. 

Euroopan parlamentti: Ulkorajojen valvonta

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tillträdesförordning (1992:118) 

Förordning (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Förordning (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

Lag (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.

Förordning (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

Norja

Norjan perustuslain 25. artiklassa säädetään aluevalvonnasta:
Kongeriket Norges Grunnlov, § 25.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus / Heidi Tiimonen, Maarit Nikander. Sisäministeriö, 3.2.2017. Sisäministeriön julkaisuja 34/2016

Sodan oikeussäännöt. Helsinki, Ulkoasiainministeriö, 2015

Cyberwar : law and ethics for virtual conflicts / edited by Jens David Ohlin, Kevin Govern, Claire Finkelstein. Oxford. Oxford University Press, 2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Europe's border crisis : biopolitical security and beyond / Nick Vaughan-Williams. Oxford : Oxford University Press, 2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Elävä raja : Rajavartiolaitoksen toimintaympäristö vuonna 2030 / Minna Jokela ja Jyrki Ojala (toim.). Imatra, Raja- ja merivartiokoulu, 2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

The law of war / Ingrid Detter. Third edition. Farnham, Ashgate, 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

The Handbook of the international law of military operations / edited by Terry D. Gill and Dieter Fleck ; in collaboration with Hans F.R. Boddens Hosang ... [ja muita]. Oxford, Oxford University Press, 2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Weapons and the law of armed conflict / William H. Boothby. Oxford; New York, Oxford University Press, 2009.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

The threat of force in international law / Nikolas Stürchler. Cambridge; New York (N.Y.), Cambridge University Press, 2007.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa  

The formation of the treaty law of non-international armed conflicts / Laura Perna. Leiden ; Boston (Mass.), Martinus Nijhoff, 2006.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

The laws of armed conflicts : a collection of conventions, resolutions, and other documents / edited by Dietrich Schindler and Jiri Toman. 4th rev. and completed ed. Leiden; Boston (Mass.), Martinus Nijhoff, 2004.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen, toukokuu 2017, päivitetty 12.9.2017
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Kuva: Jarno Riipinen / Puolustusvoimat