Karjalan lennoston saapumiserän 1/21 sotilasvala 31.1.2021 Rissalassa.Kuva: Santtu Nevalainen / Puolustusvoimat

Asevelvollisuus ja naisten vapaaehtoinen asepalvelus

Puolustusministeriö asetti syksyllä 2020 työryhmän selvittämään asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain muutostarpeita sekä valmistelemaan ehdotusta tarvittaviksi säädösmuutoksiksi. Työryhmän tavoitteena oli huolehtia asevelvollisuutta ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan lainsäädännön ajantasaisuudesta ja perustuslainmukaisuudesta.

Työryhmä ehdotti mietinnössään asevelvollisuuslakiin useita pienehköjä muutoksia, jotka koskevat muun muassa kutsuntojen järjestämistä, kutsuntakuulutuksen julkaisemista, oikaisuvaatimusmenettelyä ja palveluskelpoisuuden määrittämistä varusmiespalveluksen keskeyttämisen yhteydessä.

Naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettu laki esitetään korvattavaksi uudella samannimisellä lailla. Varusrahaa, valintatilaisuutta ja raskautta koskevat säännökset ehdotetaan nostettavaksi alemman tasoisista säädöksistä lakiin. Lain muutoksenhakusäännöksiä ja terminologiaa ehdotetaan yhtenäistettäväksi asevelvollisuuslain kanssa. Vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeneiden naisten määrä on kasvanut viime vuosina varsin selkeästi. Suurin osa hakemuksista kohdistuu maavoimiin.

Tämä lainsäädäntöpaketti seuraa ainoastaan asevelvollisuuslakia ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevaa lakihanketta, PLM003:00/2021. Puolustushallinnossa on valmisteilla edellä mainitun hankkeen lisäksi kolme muutakin erillistä asevelvollisuutta koskevaa lainsäädäntöhanketta. Ne ovat Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta PLM001:00/2021 ja Naisten vapaaehtoinen asepalvelus PLM002:00/2021 sekä Yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä selvittävä parlamentaarinen komitea, PLM004:00/2020.

Asiaa selvittäneen työryhmän toimikausi oli 14.9.2020–28.2.2021. Mietintö Asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistamisesta julkaistiin 24.2.2021. Sekä asevelvollisuuslain muutoksen että lain naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Asevelvollisuutta ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan lainsäädännön tarkistaminen. Hanke PLM003:00/2020, toimikausi 14.9.2020–31.12.2021

Työryhmän asettamispäätös 11.9.2020

Taustamuistio: Asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain muuttaminen, 11.9.2020.

Asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistaminen : mietintö, 24.2.2021. Puolustusministeriön julkaisuja 2021:2. Helsinki, Puolustusministeriö, 2021.

Muut asevelvollisuutta koskevat lakihankkeet Puolustusministeriössä:

Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta PLM001:00/2021

Hallituksen esitys laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta PLM002:00/2021

Parlamentaarinen komitea; asevelvollisuuden kehittäminen ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttäminen PLM004:00/2020

Käsittely eduskunnassa

Aiheen aikaisempi käsittely

Toimenpidealoite TPA 4/2014 Naisten rekrytointi vapaaehtoiseen asepalvelukseen / Sofia Vikman, kok

Lakialoite LA 52/2014 Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta / Tuula Väätäinen, sd

Kirjallinen kysymys KK 797/2014 Naisten rekrytointi vapaaehtoiseen asepalvelukseen / Sofia Vikman, kok

Toimenpidealoite TPA 49/2018 naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kehittämisestä / Marisanna Jarva, kesk

Kirjallinen kysymys KK 92/2019 kutsuntojen laajentamisesta / Sari Essayah, kd

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Kansainvälinen vertailu yleisestä asevelvollisuudesta EU-maissa julkaisussa Conscription in the European Union armed forces : national trends, benefits and EU modernised service / Finabel, European Army Interoperability Centre, 2019. s. 4–7

Common foreign and security policy, preserving peace and security / European commission

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
– Ruotsissa on ollut vuodesta 1994 asti voimassa sekä miehiä että naisia koskeva laki kokonaismaanpuolustuksesta.

Förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten
– Vuonna 2010 Ruotsissa luovuttiin yleisestä asevelvollisuudesta rauhanaikana.

Förordning (2015:613) om militär grundutbildning
– Vuonna 2015 säädettiin asetuksella aseellisesta peruskoulutuksesta.

Förordning (2017:1249) om medinflytande för totalförsvarspliktiga
– Vuonna 2017 siirryttiin kohti valikoivaa asevelvollisuutta.

Norja

Kongeriket Norges grunnlov LOV-1814-05-17
– Norjan perustuslaki 119 § asevelvollisuudesta.

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) LOV-2016-08-12-77
– Laki koskee sekä miehiä että naisia.

Prop. 102 L (2015–2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)
– Lain perustelut.

Tanska

Bekendtgørelse af værnepligtsloven / LBK nr 225 af 13/03/2006 Værnepligtsloven

Saksan liittotasavalta

Wehrpflichtgesetz
– Yleinen asevelvollisuus lakkautettiin 1.7.2011. Perustuslaissa on mahdollisuus ottaa se uudelleen käyttöön.

Ranska

LOI no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national
– Yleinen asevelvollisuus lakkautettiin.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta, 2005–2020 / Puolustusministeriö, Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, mielipidetutkimukset, 2005–2020.

Maanpuolustustahto Suomessa / toim. Teemu Häkkinen, Miina Kaarkoski, Jouni Tilli. Helsinki, Gaudeamus, 2020.
Häkkisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansallinen turvallisuus, asepalvelus ja kansantalous : miksi yleinen asevelvollisuus on välttämätön ratkaisu joillekin maille – ja miksi toisille taas ei? / Vesa Kanniainen. Helsinki, Puolustusministeriö, 2019.

Women and gender perspectives in the military : an international comparison / toim. Robert Egnell, Mayesha Alam. Washington DC, Georgetown University Press, 2019.
Egnellin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Conscription in the European Union armed forces : national trends, benefits and EU modernised service / Finabel, European Army Interoperability Centre, 2019.

Häiriö! : nainen intissä / Kaisa-Maria Tölli. Jyväskylä, Docendo, 2018.
Töllin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Miehen tasa-arvo / Jaakko Haikonen (toim.), Anja Lahermaa et al. Helsinki, Suomen teknisten toimihenkilöjärjestöjen keskusliitto STTK, 2017.
Haikosen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga. Ds : departementsserien, 2017:50. Stockholm, Regeringskansliet, Försvarsdepartementet 2017.
Ds 2017:50 - julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

En robust personalförsörjning av det militära försvaret : betänkande. Statens offentliga utredningar, SOU 2016:63. Stockholm, Wolters Kluwer 2016.
SOU 2016:63 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kyky ja tahto : Suomen puolustus murroksessa / Arto Nokkala. Jyväskylä, Docendo, 2014.
Nokkalan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kokonaismaanpuolustus : sisua ja sivistystä / Tapani Sarvanti, Timo Soininen. Helsinki, Kokonaismaanpuolustus, 2013.
Sarvantin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Asevelvollisuus kansalaisoikeutena – kuka kasvattaa, kuka kouluttaa? / Mari Ukkonen. Helsinki, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2013.
Ukkosen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Asevelvollisuuden tulevaisuus / Juha Mäkinen. Helsinki, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2013.
Mäkisen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Mieskysymys : miesliike, -työ, -tutkimus ja tasa-arvopolitiikka / Arto Jokinen. Tampere, Tampere University Press, 2012.
Jokisen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomalainen asevelvollisuus : ”Puolustuksen perusta, yksilöä motivoiva ja myönteisiä yhteiskunnallisiavaikutuksia korostava”. Helsinki, Puolustusministeriö, 2010.

Tasa-arvoinen turvallisuus? : sukupuolten yhdenvertaisuus suomalaisessa maanpuolustuksessa ja kriisinhallinnassa / Pirjo Jukarainen, Sirkku Terävä. Helsinki, Minerva, 2010.
Jukaraisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Totalförsvarsplikten i framtiden : delbetänkande. Statens offentliga utredningar, SOU 2008:98. Stockholm, Fritze, 2008.
SOU 2008:98 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomalainen asevelvollisuus. Historiallinen kaari, kehitys ja kansallinen olemus; Suomalainen asevelvollisuus ja puolustusvoimien henkilöstörakenne kansainvälisissä muutospaineissa / Kari Laitinen, Arto Nokkala. Helsinki, Puolustusministeriö, 2005.

Asevelvollisuus-aiheista aineistoa Eduskunnan kirjastossa
Maanpuolustus ja naiset -aiheeseen liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Aseistakieltäytyjäliitto: Eroon asevelvollisuudesta

Hankkeen uutisointia

Haku naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen helpottuu – sähköinen haku avattu. Maavoimien tiedote 19.4.2021

Naissotilaat karsiutuvat erikoisjoukoista fyysisissä testeissä – nyt Puolustusvoimat keksi, miten heitä voidaan hyödyntää: "Paremmat edellytykset vuorovaikutukseen". Yle uutiset 14.4.2021

Ennätysmäärä naisia haki vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Maavoimien tiedote 4.3.2021

Työryhmä ehdottaa mahdollisuutta etäkutsuntoihin poikkeustilanteissa sekä naisten palveluksen keskeyttämisajan lyhentämistä. Puolustusministeriön tiedote 24.2.2021

Naisten varusmiespalveluksen keskeyttämisaikaa halutaan lyhentää. Jarmo Huhtanen, Helsingin sanomat 24.2.2021

Jo yli 100 000 varusmiestä on saanut tunnetaitokoulutusta naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi: ”Jos tulee yksikin ahaa-elämys, siitä voi olla iso hyöty”. Irina Hasala, Helsingin sanomat 11.12.2020

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeneiden määrä kasvussa . Maavoimien tiedote 5.3.2020

Jo joka kolmas mies jättää armeijan käymättä – Maavoimien mukaan yhdessä asuminen ahdistaa osaa miehistä. Yle uutiset 12.2.2020

Yleinen asevelvollisuus – sotilaallisen maanpuolustuksen kulmakivi. Ilkka Korkiamäki, Maanpuolustus 2.6.2020

Asevelvollisuus voi kokea ison mullistuksen: Puolueissa on valmiutta kutsuntoihin kaikille ja kansalaispalveluun, armeijaa arvostellaan valikoinnista. Yle uutiset 7.3.2020

Varusmiesliitto esittää kaikille pakollista asevelvollisuutta: "Nykyinen malli koetaan epätasa-arvoiseksi". Yle uutiset 8.7.2019

Naisten asevelvollisuus on maailmalla harvinaista – Norjassa asevelvollisista jo joka neljäs on nainen. Yle uutiset 8.7.2019

Norjassa asevelvollisuus ei katso sukupuolta. Juho Mäki-lohiluoma, Varusmies-lehti 2/2016

Norjan naisillekin tuli asevelvollisuus – mutta kaikki halukkaat eivät mahdu armeijaan. Yle uutiset 17.2.2016

Sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen, huhtikuu 2021, päivitetty 23.4.2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi