​Avoimen datan direktiivin kansallinen täytäntöönpano


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 74/2021 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 74/2021
Hankkeen pohjalta annetut lait: 710/2021–713/2021

Hankkeen tausta

Valtiovarainministeriössä valmisteltiin uudet lait, joilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1024 avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (avoimen datan direktiivi). 

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman ja toimintasuunnitelman (Hallituksen lainsäädäntöohjelma : suunnitelma vaalikauden 2019–2023 keskeisistä lainsäädäntöhankkeista) mukaan tehdään strategisia toimenpiteitä julkisen tiedon avaamiseksi ja hyödyntämiseksi. Direktiivin täytäntöönpano sisältyy hallituksen lainsäädäntöohjelmaan.

Avoimen datan direktiivin tarkoituksena on edistää julkisen sektorin elinten hallussa olevan tiedon uudelleenkäyttöä kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Avoimen datan direktiivi on uudelleenlaadittu direktiivi, jota on edeltänyt julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä annettu direktiivi (EY) 2003/98 (ns. PSI-direktiivi).

Keskeisiä muutoksia ovat:

– Tiheästi tai reaaliaikaisesti päivittyvien tietojen eli niin sanotun dynaamisen datan on jatkossa oltava tietyin ehdon saatavilla teknisen rajapinnan kautta.

– Arvokkaiden tietoaineistojen on oltava saatavilla teknisen rajapinnan kautta maksutta. Euroopan komissio antaa myöhemmin luettelon näistä tietoaineistoista täytäntöönpanosäädöksessään.

– Sellaisten tutkimusaineistojen, jotka on tuotettu julkisin varoin ja jotka on asetettu julkisesti saataville tietovaraston kautta, on oltava saatavilla maksutta, sekä tietyin ehdoin koneluettavassa muodossa.

 – Tiettyjen yleishyödyllisten palveluiden tuottamista koskevien asiakirjojen uudelleenkäytön ehtoja yhdenmukaistetaan.

Eduskuntakäsittelyssä lakiehdotuksiin tehtiin muutoksia, joilla selkiytettiin tiedonhallintalautakunnan tehtävää arvioida dynaamisen datan ja arvokkaiden tietoaineistojen saatavuutta sekä sen oikeutta saada tarpeelliset tiedot tämän tehtävän hoitamiseksi.

Euroopan komissio ei ole antanut täytäntöönpanosäädöksiä, joilla määritellään tarkemmin, mitä arvokkaat tietoaineistot ovat. Arvokkaita tietoaineistoja koskeva lainsäädäntö onkin yleistasoista sääntelyä, jota on mahdollisesti tarkistettava, kun komission täytäntöönpanosäädökset ovat käytettävissä.

Säädettiin kaksi uutta lakia: laki eräitä yleishyödyllisiä palveluita tuottavien yritysten tiedon uudelleenkäytöstä ja laki julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä. Samalla muutettiin  lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) ja lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Hallitus antoi 6.5.2021 eduskunnalle esityksen avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 74/2021). Eduskunta hyväksyi lait 23.6.2021 ja ne tulivat voimaan 17.7.2021.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hallituksen esitys avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi. VM100:00/2020 (säädösvalmisteluhanke)

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (lokakuu 2020)

Lausuntopalvelu.fi. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä. Vastausaika oli 12.10.−23.11.2020 ja lausuntoja annettiin 114 kappaletta.

Yhteenveto annetuista lausunnoista: luonnos HE:ksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä. Valtiovarainministeriön muistio 3.12.2020

Avoimen datan direktiivin kansallinen täytäntöönpano VM053:00/2020 (kehittämishanke)

Esitystä on valmisteltu myös muissa valtiovarainministeriön asettamissa asiantuntija- ja lainsäädäntötyöryhmissä.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi 14.4.2021

Yhteydet muihin hankkeisiin

Direktiivin täytäntöönpanoa valmisteleva asiantuntijatyöryhmä VM054:00/2020 (kehittämishanke)

Avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa tukevan asiantuntijatyöryhmän väliraportti 18.6.2020

Avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön vaikutusten arviointi. Muistio 17.9.2020

Avoimesta datasta ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin täytäntöönpanoa valmisteleva lainsäädäntötyöryhmä VM055:00/2020 (säädösvalmisteluhanke)

Avoimesta datasta ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin täytäntöönpanoa valmistelevan lainsäädäntötyöryhmän työryhmämuistio. VM:n työryhmämuistio VN/7746/2020 9.10.2020.

Myös tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke VM043:00/2020 (kehittämishanke) 30.4.−31.12.2020 tukee avoimen datan direktiivin (EU) 2019/1024) kansallista toimeenpanoa

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 74/2021 avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 6.5.2021. Lähetekeskustelussa 26.5.2021 asia lähetettiin hallintovaliokuntaan mietintöä varten.

Hallintovaliokunnan mietintö LaVM 10/2021, 17.6.2021

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 17.6.2021:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 74/2021 sisältyvien 1.–4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 23.6.2021:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 74/2021 sisältyvät 1.–4. lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely

Kirjallinen kysymys KK 303/2016: Valtionhallinnon julkisesti saatavilla olevan tiedon avaamisesta koneluettavaan muotoon / Touko Aalto (vihr)

Kirjallinen kysymys KK 49/2017: Aurinkoenergian käytön edistämisestä Aurinkoatlas-tietopalvelulla / Johanna Karimäki (vihr)

Valtioneuvoston selvitys E 114/2017: Komission julkinen kuuleminen julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskevan direktiivin (PSI-direktiivi) tarkistamisesta

Valtioneuvoston kirjelmä U 35/2018 eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta (julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö)

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälistä vertailevaa aineistoa

Global open data index 2016/2017 (GODI). Open Knowledge Network

Government at a Glance 2019. OECD Publishing, Paris.
– Luku 9. Digital government and open government data s. 145–155

Digital Government Index: 2019 results. OECD Public Governance Policy Papers No. 03

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1024, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä

Tiivistelmä direktiivistä (EU) 2019/1024

Edeltävät direktiivit

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (Public Sector Information, ns. PSI-direktiivi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/37/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta

Vertailevaa aineistoa Euroopan unionissa

Open data monitor
– Avoimen tiedon vertailu EU:n jäsenvaltioiden välillä

From the Public Sector Information (PSI) Directive to the open data Directive. European Commission

Open Data Maturity Report 2019. European Data Portal

Sääntely muissa maissa

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi on vertailumaina Viro ja Ruotsi sivuilla 29–30.

European Commission. Share PSI 2.2. The network for innovation in European public sector information: Local Guides to Implementation of the (Revised) PSI Directive. 

European Commission: Study to support the review of Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information. 2018.
– Sivuilla 466–782 on vertailu ja kuvaus PSI- sääntelystä kymmenessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa: Viro, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Puola, Alankomaat, Slovenia ja Ruotsi.

Ruotsi

Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566)

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
– lain liitteessä mainitut julkiset toimijat

Innovation genom information SOU 2020:55
–  Öppna data-utredning -hankkeen loppumietintö avoimesta datasta ja ehdotus avoimen datan direktiivin täytäntöönpanosta

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Tietopyynnöt ja henkilötietojen luovuttaminen : opas julkisuuslain mukaisten tietopyyntöjen ja tietosuoja-asetuksen mukaisten henkilötietojen tarkastuspyyntöjen käsittelyyn sekä muihin tietojen luovutuksiin / Tarja Krakau ja Saija Haapalehto. Alma Talent, Helsinki, 2020.
− Erityisesti luku 5.5 Avoimen datan julkaiseminen verkossa.
Krakaun ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
− Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjaston asiakastyöasemilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Julkisuusperiaate / Olli Mäenpää. Alma Talent, Helsinki, 2020. 4. uud. painos.
− Erityisesti III.1.3 Julkisen tiedon hyödyntäminen.
Mäenpään teoksen saatavuus Eduskunnan kirjastossa
− Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjaston asiakastyöasemilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Study to support the review of Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information. Europen Commission, 2018. 785 s. 

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjaukset : työryhmän raportti. Valtiovarainministeriön julkaisu 37/2017.

Avoimen datan hyödyntäminen ja vaikuttavuus / Heli Koski… et al. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 40/2017.
− Erityisesti luku 4 Avoimen datan hyödyntäminen.

The State of Open Government Data in 2017 : creating meaningful open data through multi-stakeholder dialogue / Danny Lämmerhirt, Mor Rubinstein, Oscar Montiel. Open knowledge international.

Muokkaako avoin data kansallista julkisuusperiaatetta? / Tanja Jaatinen. Julkaisussa: Viestintäoikeus nyt : viestintäoikeuden vuosikirja 2014 / toim. Päivi Korpisaari. Helsinki, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2015.
Korpisaaren julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
− Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä / Pertti Kiuru, Jaana Mäkelä, Petteri Huvio. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun pienyrityskeskus, 2012. 37 s.

Julkisin varoin tuotettu tieto tutkimuksen käyttöön / Marjut Salokannel. Julkaisussa: Oikeus 2011:1. s. 71–82.
Oikeus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
− Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjaston asiakastyöasemilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Muuta aineistoa

Avoin tieto. Valtiovarainministeriö, tietopolitiikka

Open data. European Commission

European Data Portal. European Union

Avoin data. Eduskunta

Tutkimustietovaranto. Opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama tietovarantopalvelu

Avoindata.fi. Digi- ja väestöviraston ylläpitämä Avoin data -palvelu avoimen datan julkaisemiseen ja hyödyntämiseen

Avointa dataa hallinnonaloittain

Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, marraskuu 2020, päivitetty 16.7.2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi