Eläinsuojelulain uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE154/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 154/2018

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.

Hankkeen tausta

Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltiin ehdotus eläinsuojelulain (247/1996) uudistamiseksi. Hankkeen tavoitteena olisi ollut parantaa eläinten hyvinvointia ja selkeyttää eläinsuojelua koskevaa lainsäädäntöä. Tavoitteena olisi ollut myös varmistaa EU-lainsäädännön tehokas täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä. Lakiuudistuksen valmistelun yhteydessä käytiin laajaa keskustelua eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta lainsäädännöllä.

Uuden lain vahvistamisen jälkeen oli tarkoitus uudistaa eläinlajikohtaiset asetukset ja samassa yhteydessä jatkaa turkiseläinten suojelua koskevan asetuksen valmistelua.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 154/2018 vp) annettiin eduskunnalle 27.9.2018 ja se eteni valiokuntakäsittelyyn.

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Tietoa eläinsuojelulain uudistamisesta.  Eläinsuojelulain uudistamista koskeva valmistelu MMM:n verkkosivuilla.

Eläinsuojelulain uudistamishanke. MMM049:00/2017 

Lausuntotiivistelmä 15.8.2018. HE laiksi eläinten hyvinvoinnista

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 21.12.2017

Lakiehdotuksesta annetut lausunnot Lausuntopalvelussa 21.12.2017 – 28.2.2018. 

Lakiehdotuksesta 21.12.2017–28.2.2018 annetut lausunnot hankkeen verkkosivuilla, välilehdellä Asiakirjat

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eläinten hyvinvointia koskevaksi laiksi. Lainsäädännön arviointineuvosto 2.7.2018.

Eläinsuojelulakiin liittyvät kyselyt 2012
– Yhteenveto viranomaisille, eläintenpitäjille ja sidosryhmille tehdystä kyselystä

Eläinsuojelulain uudistamishanke, ohjausryhmä, MMM026:00/2012
Ohjausryhmän toimikausi 24.9.2012–

Eläinsuojelun uudistamishanke, työryhmä, MMM026:01/2012
Työryhmän toimikausi 24.9.2012–31.12.2014

Taustamuistio eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta, MMM 11.12.2012

Eläinten aseman muuntuminen Suomessa : yhteiskuntatieteellinen selvitys maa- ja metsätalousministeriölle eläinsuojelulain kokonaisuudistusta varten​ / Saara Kupsala, 26.10.2011.

Käsittely eduskunnassa

Eläinsuojelulain muuttaminen on nostettu esiin eduskunnassa useaan otteeseen viime vuosina.

2011

Kirjallinen kysymys KK 387/2011:
Eläinsuojelulain uudistaminen – Arja Juvonen / ps

Kirjallinen kysymys KK 152/2011:
Eläinten hyvinvoinnin parantaminen lainsäädäntötoimin – Sari Sarkomaa / kok ym.

2013

Kirjallinen kysymys KK 372/2013:
Eläinsuojelulain uudistaminen – Arja Juvonen / ps

Kirjallinen kysymys KK 649/2013:
Koirien sähköpantojen kieltäminen – Anne Louhelainen / ps

2014

Kirjallinen kysymys KK 829/2014:
Eläinten ammattimaisen maahantuonnin rajoittaminen – Outi Mäkelä / kok

Suullinen kyselytunti SKT 118/2014:
Eläinsuojelulain kokonaisuudistus – Anni Sinnemäki / vihr

Lakialoite LA 104/2014:
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta – Anni Sinnemäki / vihr ym.

2015

Kirjallinen kysymys KK 126/2015:
Eläinten seksuaalisen hyväksikäytön kriminalisointi – Leena Meri / ps

Kirjallinen kysymys KK 169/2015:
Eläinsuojelulain kokonaisuudistus – Jaana Pelkonen / kok

Kirjallinen kysymys KK 245/2015:
Eläinsuojeluasiamiehen viran lakkauttamisesta ja hallituksen linjasta eläinsuojeluasioissa – Pia Viitanen / sd

Kirjallinen kysymys KK 288/2015:
Eläinten epäasiallinen kohtelu teurastamoissa – Arja Juvonen / ps

Kirjallinen kysymys KK 292/2015:
Eläinsuojelulain valvonta sekä sähkö- ja kuristuspantojen kieltäminen valmisteilla olevassa eläinsuojelulaissa – Ritva Elomaa / ps

Kirjallinen kysymys KK 294/2015:
Kirjallinen kysymys eläinsuojelun tehokkuudesta Suomessa – Heli Järvinen / vihr

Kirjallinen kysymys KK 295/2015:
Eläinten kohtelu teurastuksen yhteydessä – Heli Järvinen / vihr

Lakialoite LA 41/2015:
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta – Leena Meri / ps ym.

Suullinen kyselytunti SKT 59/2015:
Suullinen kysymys eläinsuojelulain uudistamisesta – Emma Kari / vihr

2016

Lakialoite LA 49/2016:
Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 20 §:n muuttamisesta – Satu Hassi / vihr ym.

Lakialoite LA 48 2016:
Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 20 a §:n muuttamisesta – Mikko Kärnä / kesk

Lakialoite LA 49 2016:
Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 20 a §:n muuttamisesta – Satu Hassi / vihr ym.

Kirjallinen kysymys KK 110/2016:
Kirjallinen kysymys uskonnollisin rituaalein tuotetun lihan teurastuksen, maahantuonnin ja myynnin kieltämisestä tulevassa eläinsuojelulaissa sekä eläinsuojelulain valvonnan tehostamisesta luvattomien teurastusten varalta – Lea Mäkipää / ps

Kirjallinen kysymys KK 259/2016:
Kirjallinen kysymys lemmikkien tunnistusmerkitsemisen säätämisestä lailla – Anne Louhelainen / ps

Kirjallinen kysymys KK 423/2016:
Kirjallinen kysymys merinisäkkäiden pidon kieltämisestä – Satu Hassi / vihr

Kirjallinen kysymys KK 650/2016:
Kirjallinen kysymys koirien ja kissojen häkittämisestä – Ritva Elomaa / ps

2017

Kirjallinen kysymys KK 222/2017:
Kirjallinen kysymys kivunlievityksestä karjuporsaiden kastraatiossa uudessa eläinsuojelulaissa – Emma Kari / vihr

Suullinen kyselytunti SKT 91/2017:
Suullinen kysymys eläinsuojelulain uudistamisesta – Touko Aalto / vihr

Kirjallinen kysymys KK 638/2017:
Kirjallinen kysymys eläinten hyvinvoinnin huomioimisesta eläinsuojelulain muutoksessa – Leena Meri / ps

2018–2019

Suullinen kyselytunti SKT 12/2018:
Suullinen kysymys eläinsuojelulain uudistuksesta – Jari Myllykoski / vas

Kirjallinen kysymys KK 121/2018:
Kirjallinen kysymys luonnonvaraisten ja rauhoitettujen eläinlajien hoito- ja kustannusvastuun selkeyttämisestä ja vapaaehtoisvoimin toimivien luonnonvaraisten eläinten hoitoloiden resurssien turvaamisesta – Arja Juvonen / ps

Kirjallinen kysymys KK 179/2018:
Kirjallinen kysymys eläinten lajityypillisen käyttäytymisen tulkinnasta – Heli Järvinen / vihr

Lakialoite LA 39/2018 
Lakialoite laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi – Emma Kari / vihr ym. Tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle 154/2018.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 154/2018) annettiin eduskunnalle 27.9.2018. Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 46/2018, 30.1.2019

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 21.12.2017. Ks. luku Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö, s. 21–25.

Kansainvälinen sääntely

Tuotantoeläinten suojelua koskeva eurooppalainen yleissopimus (SopS 47/1992)

Eurooppalainen yleissopimus teuraseläinten suojelusta (SopS 48/1992)

Eurooppalainen yleissopimus lemmikkieläinten suojelusta (SopS 49/1992)

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin perustamissopimuksen 13 artikla

Eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016–2020

Eläinten hyvinvointia koskeva EU:n strategia vuosiksi 2012–2015. Euroopan komissio on ehdottanut mm. EU:n laajuisen eläinten hyvinvointilain säätämistä.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Djurskyddslag (2018:1192) tulee voimaan 1.4.2019
Djurskyddslag (1988:534)
Djurskyddsförordning (1988:539)

Ny djurskyddslag. Regeringens proposition 2017/18:147

Selvitys eläinsuojelulainsäädännöstä ja ehdotus uudeksi eläinsuojelulaiksi: Ny djurskyddslag, Statens offentliga utredningar SOU 2011:75.
SOU 2011:75 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Norja

Lov 19.6.2009 nr 97 om dyrevelferd

Tanska

Dyreværnsloven LBK nr 1343 af 04/12/2007

Iso-Britannia

Animal Welfare Act 2006 (c. 45)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Eläinoikeus : katsaus nykytilaan ja tulevaisuuteen / Birgitta Wahlberg. Julkaisussa: Oikeus 47 (2018):2, sivut 179–198.
Oikeus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Eläinten oikeudet ja oikeussubjektius / Visa Kurki. Julkaisussa: Uusi eläinlaki / Mai Kivelä, Veikka Lahtinen & Laura Uotila (toim.). Helsinki, Into, 2017. s. 137–155.
Kivelän ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Animal Welfare in the European Union / European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. 2017

Djurens juridik / Eva Diesen. Stockholm, Wolters Kluwer, 2016.
Diesenin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Nonhuman animals : legal status and moral considerability / Elisa Aaltola and Birgitta Wahlberg. Julkaisussa: Retfærd : nordisk juridisk tidsskrift 38 (2015):4, s. 83–104
Retfærd-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Inledning till djurskyddslagstiftningen i Finland / Birgitta Wahlberg, 2014.
Wahlbergin (2014) julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Mainstreaming after Lisbon : advancing animal welfare in the EU internal market / Diane Ryland, Angus Nurse. Julkaisussa: European energy and environmental law review, 2013:3, s. 101–115.
European energy and environmental law review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Voiko eläin olla oikeussubjekti? / Visa Kurki. Julkaisussa: Lakimies 3/2013 s. 436–458, referee-artikkeli.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Reglering och förvaltning av produktions- och slaktdjurs välbefinnande : en offentligrättslig undersökning / Birgitta Wahlberg. 2011.
Wahlbergin (2011) julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eläinsuojelu ihmisen hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun tienhaarassa : eläimen ”oikeus” puntarissa / Erkki J. Hollo. Ympäristöjuridiikka 4/2011 s. 3–5.
Ympäristöjuridiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eläinsuojeluun liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Yhteenveto eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta keväällä 2012 käydystä kansalaiskeskustelusta

Lakiehdotusta laiksi eläinten hyvinvoinnista oli mahdollisuus kommentoida Lausuntopalvelussa 21.12.2017–28.2.2018. 

Lakiehdotuksesta 21.12.2017–28.2.2018 annetut lausunnot hankkeen verkkosivuilla, välilehdellä Asiakirjat

Hankkeen uutisointia

2019

Eläinsuojelulain uudistus kaatui – SEYn ja Animalian päätavoitteina uudelle vaalikaudelle eläinten häkkikasvatuksen ja turkistarhauksen lopettaminen. Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton (SEY) uutinen 14.3.2019

2018

Hallitus esittää eläinten hyvinvointilakia. Edilex-uutinen 27.9.2018. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Eläinten hyvinvointilaki eduskuntaan. MMM:n tiedote 27.9.2018

Ehdotusta eläinsuojelulaista muutettiin: Jatkuvaa veden saantia edellytetään, koirille tulee pakollinen rekisteröinti. Timo-Pekka Heima, Yle Uutiset 15.8.2018

Jatkuva veden saanti pakolliseksi eläimille, koirat rekisteriin. MMM:n tiedote 15.8.2018.

Vaarallisten koirien jäljittämistä saatetaan yrittää pakkorekisteröinnillä – Rotujen kieltäminen voisi viedä kasvatuksen maan alle. Pauliina Grönholm, Helsingin Sanomat 26.7.2018

Arviointineuvosto: Eläinten hyvinvointia koskeva esitys on huolellista työtä, mutta vaihtoehtoiset toimintamallit puuttuvat. Valtioneuvoston uutinen 2.7.2018

Eläinsuojelupomo: "Yhtään eläintä ei pitäisi myydä netissä – nettikauppa kiellettävä". Tiina Salumäki, Yle Uutiset 10.4.2018

Maakuntauudistukseen liittyvästä lakipaketista poistettiin eläinsuojelulain muutosehdotus päällekkäisyyden välttämiseksi. MMM:n tiedote 8.3.2018

Ehdotus laiksi eläinten hyvinvoinnista keräsi lähes 400 lausuntoa. MMM:n tiedote 1.3.2018

Uusi eläinsuojelulaki kerää kritiikkiä: "MTK on saanut kaikki tavoitteensa läpi". Helmiina Suhonen, Yle Uutiset 23.2.2018.

Eläinten hyvinvointiin panostavat ovat edelläkävijöitä. Jaana Husu-Kallio, MMM:n blogi 22.2.2018

Eduskunnassa pohditaan nyt, kumpi on tärkeämpää: eläinten hyvinvointi vai tuottajien tulojen suojelu – Ministeri Leppä: ”Harva hoitaa eläimiä tarkoituksella huonosti”. Olli Pohjanpalo, Helsingin Sanomat 19.2.2018

Monet maat kohtelevat tuotantoeläimiä Suomea paremmin – HS vertasi uutta lakia muihin Euroopan maihin. Ann-Mari Huhtanen, Helsingin Sanomat 8.1.2018

2017

Siat eivät pääse kääntymään ja lehmät voivat olla jatkuvasti kytkettyinä – miksi uudessa eläinsuojelulaissa tehdään poikkeuksia tuotantoeläinten kohdalla? Elisa Rimaila, Helsingin Sanomat 27.12.2017.

Lakiehdotus eläinten hyvinvoinnista on lähtenyt lausuntokierrokselle. MMM:n tiedote 21.12.2017

Uusi eläinsuojelulaki ei takaa eläimille edes jatkuvaa vedensaantia. Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen uutinen 13.11.2017.

Vedensaanti ja eläinsuojeluasiamiehen virka uuden eläinsuojelulain suurimpia kipukohtia. Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton (SEY) uutinen 4.10.2017

Eläinsuojelulaki uudistuu – järjestöt pelkäävät, että laki on jo kirjoitushetkellä vanha. Mikael Mikkonen, Yle Uutiset 27.9.2017.

Mikko Välttilä: "Eläin​suojelulain tulee olla niin tarkka ohjeistus, ettei tulkinnanvaraa pääse syntymään". Linnea Nordling, Maaseudun tulevaisuus 15.9.2017

Uusi laki eläinten hyvinvoinnista sekä kieltäisi että sallisi. Eläinten hyvinvointikeskus EHK:n tiedote 7.6.2017

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotustilaisuus medialle ja sidosryhmille eläinsuojelulakiuudistuksesta 7.6.2017

Suomeen tulossa eläint​enhyvinvointilaki – "On ollut kurjaa katsoa emakoita sikalassa kääntymisen estävässä häkissä"​. Raija Kantomaa, MTV Uutiset 7.6.2017

Eläinsuojelulaki on uudistumassa: Sikojen tiineytyshäkit kielletään, sonneja ei saa pitää kytkettyinä – eläinsuojelujärjestöt pettyivät. Juho Mäkelä, Helsingin Sanomat 7.6.2017

MTK haluaa Suomeen maailman parhaan ja toimivimman eläinsuojelulain. MTK:n tiedote 9.3.2017

Vesittääkö hallitus hyvän eläinsuojelulain? Jukka Vuorio, Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton verkkolehti, 20.2.2017

Eläinsuojelulaki uudistuu – mitä väliä? Muuan muassa sitä, kuinka paljon ruokasi on kärsinyt ennen päätymistään lautasellesi. Katarina Baer, Helsingin Sanomat, 12.3.2017

Eläinsuojelulain voimaantulo siirtyy vuoden 2019 alkuun maakuntauudistuksen vuoksi. MMM:n tiedote 9.3.2017

Löytöeläinten asemaa parannettava tuntuvasti eläinsuojelulailla. Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n tiedote, 28.2.2017

Euroopan parlamentin tuore tutkimus tuomitsee eläinten hyvinvointilainsäädännön hyllyttämisen – jopa 35 % EU:n eläimistä kokonaan vailla lain suojaa. Suomen eläinyhdistysten liiton SEY:n tiedote 31.1.2017

Eläimiin sekaantuminen on kiellettyä Suomessa vain, jos eläin kärsii: "Tätä voi olla hankala osoittaa, jos sika yhtyi mieheen."​ Eetu Ruonakoski, MTV:n uutiset 21.1.2017.

2016

Eduskunnan eläinsuojeluryhmä: Uudessa eläinsuojelulaissa edistettävä eläinten hyvinvointia. Suomen Uutiset, 10.10.2016

Eläinsuojelulain uudistus tarpeen. Helsingin Sanomat 8.8.2016

Eläintä ei tule rinnastaa esineeseen – itseisarvo kirjattava lakiin. SEY:n ja Animalian tiedote 26.4.2016

Suomi on pudonnut kehityksen kelkasta – maahamme on saatava maailman edistyksellisin eläinsuojelulaki. Suomen eläinyhdistysten liiton SEY:n tiedote 28.1.2016

2015

Eläinsuojelujärjestöt pelkäävät, että el​äinsuojelulaki jää torsoksi. Maaseudun tulevaisuus 9.11.2015

Kommentti: Eläinvastainen hallitus välittää tuottajan lompakosta enemmän kuin eläinten kärsimyksestä. Elina Lappalainen, Talouselämä 19.10.2015

Järjestöt: Norminpurkutalkoot eivät ​saa koskea eläinsuojelua. Maaseudun tulevaisuus 17.9.2015

Turkiseläinten suojelua koskeva asetusuudistus siirtyy. MMM:n tiedote 11.9.2015

Eläinsuojeluasiamies vaatii tuotantoeläimille parempaa elämää – Yle Uutiset kysyi ruokataloilta, mihin ne ovat valmiita. Riina Kasurinen, Yle Etelä-Savo 27.7.2015

Kyllä, Suomessa saa harrastaa seksiä lemmikkinsä kanssa. Ylen Uutiset
14.7.2015.

Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaat sitoutuneimpia eläinsuojelujärjestöjen vaalitavoitteisiin – eri puolueiden ehdokkaiden eläinsuojeluinnossa merkittäviä eroja. Suomen eläinyhdistysten liiton SEY:n tiedote 17.4.2015

Kissojen ja koirien pakollisen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin mahdollisuuksia selvitetty. MMM:n tiedote 24.3.2015

Eläinten hyvinvoinnin puitelaki ja vapaakauppasopimus puhuttivat Brysselin vierailulla. Eläinten hyvinvointikeskus (EHK) 2.3.2015

Eläinsuojelulain uudistuksen parissa rutistettiin loppuvuodesta. Eläinten hyvinvointikeskus (EHK) 27.1.2015

Emakoiden tiineytyshäkeistä luopumisen mahdollisuutta selvitettiin. MMM:n tiedote 14.1.2015

Kissoille ja koirille kaavaillaan pakollista tunnistusmerkintää. Pekka Niiranen, Yle Uutiset 13.1.2015

2014

Eläinsuojelulakia uudistavaa ryhmää pienennetään, syynä rajalliset resurssit. Anne-Pauliina Rytkönen, YLE Uutiset 7.11.2014

Eläinsuojelulain uudistus siirtyy vaalien yli. Anne-Pauliina Rytkönen, Yle Uutiset 6.10.2014  

Eläinsuojelulain uudistusta varten on käytettävissä viimeisin tutkimustieto. Verso, MMM:n uutisblogi 14.10.2014

Eläinsuojelulaista pitää tehdä esikuvallinen. Helsingin Sanomat 5.5.2014

SEY julkaisi eläinsuojelulain tavoitteet. Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton SEY:n tiedote 22.4.2014

Eläinsuojelulain uudistus vaatii keskustelua arvoista. Elisa Aaltola ja Birgitta Wahlberg. Helsingin Sanomat 17.3.2014

Eläimen itseisarvo halutaan kirjata uuteen eläinsuojelulakiin. Edilex 11.3.2014. Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa.

2013

Uusi eläinsuojelulaki kieltämässä parsin​avetat. Maaseudun tulevaisuus 16.10.2013

Eläinsuojelulakia valmistellaan muun työn ohessa – neuvottelukunta vaatii resursseja. Aamulehti 26.9.2013

Eläinsuojeluasiamiehen tehtävä perustettu maa- ja metsätalousministeriöön. MMM:n tiedote 23.4.2013

2012

Uutta eläinsuojelulakia valmistelevat ryhmät ovat aloittaneet työnsä. MMM:n tiedote 27.9.2012

Eläinten hyvinvointikeskus EHK julkaisi ensimmäisen kansallisen eläinten hyvinvointiraportin. Eläinten hyvinvointikeskuksen tiedote 25.5.2012

Eläinsuojelulaki uudistuu – näin mätä on nykyinen laki. MTV3 14.2.2012

Muuta aineistoa

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotustilaisuus medialle ja sidosryhmille eläinsuojelulakiuudistuksesta 7.6.2017. Tilaisuuden esitykset:
Laki eläinten hyvinvoinnista. MMM, Tiina Pullola & Minnan Ruotsalo
Paras laki eläimille? SEY, Kati Pulli & Animalia, Heidi Kivekäs

Laki eläinten hyvinvoinnista. Luonnonvarakeskus, Eläinten hyvinvointikeskus, Satu Raussi & Tiina Kauppinen

Eläinsuojelulaki uudistuu. Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton verkkosivusto

Animalia / Eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö

Eläinten hyvinvointi Suomessa. Kansallinen hyvinvointiraportti / Eläinten hyvinvointikeskus EHK

Selvitys koirien ja kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä / Terhi Jääskeläinen, Eläinten hyvinvointikeskuksen julkaisu 2015

Tiineytyshäkeistä luopumisen tuotannolliset ja taloudelliset vaikutukset / Terhi Jääskeläinen, Eläinten hyvinvointikeskuksen julkaisu 2015

Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK) blogi

The World Organisation for Anim​al Health (OIE)​, Maailman eläinterveysjärjestö

Eurogroup for Animals - eurooppalaisten eläinsuojelujärjestöjen yhteenliittymä EU:ssa

Suomen eläinoikeusjuristit ry

sisällöllinen toimitus: Marja Autio, kesäkuu 2012, päivitetty 16.4.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi