Esitutkintauudistus


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 14/2013 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 14/2013
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1145/2013

Hankkeen tausta

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2011 uuden esitutkintalain (805/2011) ja uuden pakkokeinolain (806/2011). Lait tulivat voimaan 1.1.2014.

Jo ennen lakien voimaantuloa esitutkintalain ja pakkokeinolain sekä niihin liittyvän muun lainsäädännön täydentämiseksi ja täsmentämiseksi annettiin uusi hallituksen esitys HE 14/2013 14.3.2013. Muun muassa mahdollisuutta käyttää televalvontaa ja -kuuntelua sekä niin sanottua ylimääräistä tietoa haluttiin laajentaa. Ehdotetut lait haluttiin tulemaan voimaan samaan aikaan kuin uusi esitutkintalaki ja uusi pakkokeinolaki.

Laki esitutkintalain muuttamisesta (1145/2013) annettiin 30.12.2013.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön täydentäminen ja täsmentäminen OM004:00/2012 Hanke asetettiin 25.1.2012. 

Esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön täydentäminen. Selvityksiä ja ohjeita / Oikeusministeriö, 42/2012.

Esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistaminen. Lausuntotiivistelmä. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, 61/2012.

Käsittely eduskunnassa

Esitutkintalain ja pakkokeinolain kokonaisuudistus

Esitys uudeksi esitutkintalaiksi (805/2011) ja uudeksi pakkokeinolaiksi (806/2011) saatettiin vireille hallituksen esityksellä HE 222/2010 eduskunnalle esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi 29.10.2010.

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 44/2010, annettu 10.3.2011.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 66/2010, annettu 8.3.2011.

Hallintovaliokunta lausunto HaVL 50/2010, annettu 9.3.2011.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 11.3.2011 lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset 15.3.2011.

Hyväksyessään lait eduskunta hyväksyi kaksi lausumaa.

Esitutkintalain ja pakkokeinolain täsmentäminen ja täydentäminen

Hallituksen esitys HE 14/2013 eduskunnalle laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, annettu 14.3.2013.

Lähetekeskustelu käytiin 19.3.2013. Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 32/2013, 20.11.2013.

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 29/2013, 4.12.2013.

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 17/2013, 10.12.2013.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 11.12.2013 hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sekä lakivaliokunnan mietinnössä ehdotettujen uusien lakiehdotuksien sisällön mietinnön mukaisena ja toisessa käsittelyssä 16.12.2013 ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

Esitys koskien poliisilain säännöksiä salaisista tiedonhankintakeinoista

Pakkokeinolain säännökset salaisista pakkokeinoista ja poliisilain säännökset salaisista tiedonhankintakeinoista liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Samanaikaisesti hallituksen esityksen HE 14/2013 kanssa annettiin hallituksen esitys HE 16/2013 eduskunnalle laeiksi poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Myös tämän hallituksen esittelyn käsittely saatettiin eduskunnassa loppuun 16.12.2013 ja eduskunnan vastaus annettiin 19.12.2013.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Euroopan unioni

Euroopan unionin komission kesäkuussa 2011 tekemä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi oikeudesta asianajajaan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja oikeudesta ilmoittaa pidätyksestään, KOM(2011) 326 lopullinen.

Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2012/29/EU).

Euroopan neuvosto

Euroopan ihmisoikeussopimus (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi).

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kotietsintää koskevat ratkaisut
Heino-tapaus EIT 15.2.2011 Heino v. Suomi ja Harju-tapaus EIT 15.2.2011 Harju v. Suomi.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Oikeudenkäymiskaari
Rättegångsbalk (1942:740)

Esitutkintaa koskeva 23. luku
23 Kap. Om förundersökning.

Regeringens proposition 2011/12:156
Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde

Takavarikkoa, sähköisen viestinnän salakuuntelua ym. koskeva 27. luku
27 kap. Om beslag, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation m.m.

Regeringens proposition 2011/12:55
De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation

Kotietsintää sekä ruumiintarkastusta koskeva 28. luku
28 Kap. Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning

Laki salaisesta tilakuuntelusta
Lag om hemlig rumsavlyssning (2007:978).

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Esitutkinta ja pakkokeinot / Klaus Helminen, Markku Fredman, Janne Kanerva, Matti Tolvanen, Marko Viitanen. [Uud. laitos] Helsinki : Talentum, 2012. 1195 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Oikeudenkäynnin asianosaiset ja valmistelu : oikeudenkäynti II / Antti Jokela. 3.uud.p. Helsinki : Talentum, 2012. 583 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Poliisin salainen tiedonhankinta – yleisvaltuudesta oikeudellistumiseen / Arto Hankilanoja. [Turku] : Turun yliopisto, 2012. 246 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Prosessioikeus / Dan Frände, Erkki Havansi, Dan Helenius, Risto Koulu, Juha Lappalainen, Heidi Lindfors, Johanna Niemi, Jaakko Rautio, Jyrki Virolainen. 4. uud. p. Helsinki : SanomaPro, 2012. 1464 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luku VIII Esitutkinta ja pakkokeinot / Johanna Niemi.

Oikeudenkäyntimenettely - todistelu - hyödyntämiskielto - oikeus avustajaan - rikosasian vastaaja - esitutkinta - itsekriminointisuoja / Antti Tapanila. Käsittelee Korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2012:45. Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 93 (2012):4, s. 582–600.
Defensor Legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Oikeustapauskommentti KKO 2012:45 KKO 2012:45 Kuulusteluvirhe perusteena esitutkintakertomuksen hyödyntämiskiellolle / Koulu Riikka. KKO:n ratkaisut kommentein I 2012. s. 338–352.
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.
KKO:n ratkaisut kommentein julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eduskunta hyväksyi esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilait / Markku Fredman. Oikeus. Helsinki, Suomen demokraattiset lakimiehet. 40 (2011):1, s. 115–118.
Oikeus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistus : esitutkinta- ja pakkokeinotoimikunnan mietintö / [Esitutkinta- ja pakkokeinotoimikunta]. Helsinki : Oikeusministeriö, 2009. Komiteanmietintö 2009:2. 936 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Esitutkintaan liittyvää kotimaista oikeudellista aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Katso myös:
Pakkokeinoihin liittyvää kotimaista oikeudellista aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Förundersökning - objektivitet, beslag, dokumentation m.m. SOU 2011:45.
Förundersökning : objektivitet, beslag, dokumentation mm. : slutbetänkande / av Förundersökningsutredningen. Stockholm, Fritze, 2011. 474 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. SOU 2012:44
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott : betänkande / av Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel. Stockholm,Fritze, 2012. 877 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Hankkeen uutisointia

Esitutkintalain ja pakkokeinolain muutoksesta vilkas lähetekeskustelu. Eduskunta, tiedote 19.3.2013

Telekuuntelu laajenee lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnassa. Vesa Sundqvist. YLE Uutiset 14.3.2013

Pakkokeinolain muutos ei anna riittävää turvaa kotietsinnöissä. Eduskunnan oikeusasiamies, tiedote 28.9.2012

Telekuuntelu lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutkinnassa sai kannatusta. Jussi Hanhivaara. YLE Uutiset 9.10.2012

Nettipoliisi: Poliisin pakkokeinot netissä paperiajalta. Niku Hooli. YLE Uutiset 19.6.2012

Tietomurtojen tutkinta muuttuu hankalaksi vuonna 2014. YLE Uutiset 10.11.2011

Muuta aineistoa

Finlexin säädösmuutosrekisteri sisältää lain tai asetuksen muutoksia, voimaantuloa ja vanhan säädöksen kumoamista koskevat tiedot. Säädöksen viitetiedot sisältävältä sivulta on linkit alkuperäisiin säädösteksteihin. Jos säädöstekstistä on ajantasainen muoto, on linkki myös siihen.

Esitutkintalaki (805/2011) – säädösmuutosrekisteri.

Pakkokeinolaki (806/2011) – säädösmuutosrekisteri.

Poliisilaki (872/2011) – säädösmuutosrekisteri.

sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, marraskuu 2013, päivitetty 7.11.2013
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi