Eutanasia-kansalaisaloite


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee kansalaisaloitteen KAA 2/2017 eduskuntakäsittelyä.

Kansalaisaloite: KAA 2/2017

Hankkeen tausta

Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta avattiin Kansalaisaloite.fi -verkkopalveluun 7.11.2016. Aloitteen panivat vireille Esko Seppänen ja Iiro Viinanen, muut vastuuhenkilöt Henrik Lax, Osmo Soininvaara ja Ilkka Taipale. Aloite sai kaikkiaan 63 078 vahvistettua kannatusilmoitusta.

Aloitteessa ehdotettiin, että eduskunta ryhtyy lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi Suomessa. Aloitteen mukaan eutanasialaki tarvitaan lisäämään elämän loppuajan vaihtoehto niille ihmisille, jotka eivät saa sietämättömiin kärsimyksiinsä riittävää lievitystä hyvästäkään palliatiivisesta hoidosta.

Lain säätämisen ohella aloitteen tekijät pitivät tärkeänä huolehtia siitä, että kunnat ja/tai sairaanhoitopiirit velvoitetaan järjestämään adekvaattia ja korkeatasoista palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa ja että niitä on saatavilla kattavasti koko Suomessa. Jos muu hoito ei riitä lieventämään kuolevan ihmisen kärsimyksiä, eutanasia pitäisi sallia Suomessa tiettyjen kriteereiden täyttyessä. Kansalaisaloite sisälsi myös erilliset perustelut.

Eduskunta yhtyi 4.5.2018 valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2017 sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Lausuma:
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita ja tarvittaessa antaa selvitystyön pohjalta eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi.

Käsittely eduskunnassa

Eutanasia ja saattohoito ovat nousseet keskusteluun eduskunnassa 2000-luvun aikana mm. kirjallisten kysymysten muodossa.


Saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa koskevia valtiopäivätoimia

Kirjallinen kysymys KK 189/2012: Saattohoidon laadun parantaminen / Leena Rauhala (kd)

Kirjallinen kysymys KK 959/2012: Saattohoidon järjestäminen lainsäädännöllä / Arja Juvonen (ps)

Toimenpidealoite TPA 44/2012: Saattohoitolain aikaansaaminen / Arja Juvonen (ps)

Kirjallinen kysymys KK 1229/2013: Kuolevien potilaiden kohtelun tasa-arvoistaminen / Katri Komi (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 65/2014: Saattohoidon kehittäminen / Leena Rauhala (kd)

Kirjallinen kysymys KK 556/2014: Saattohoitopalvelujen riittävyyden ja laadun parantaminen hoitopaikoista riippumatta ja saattohoitolain tarpeellisuuden selvittäminen / Sari Sarkomaa (kok)

KK 474/2016: Saattohoidon kehittämistyön etenemisestä hallituksessa, saattohoitolainsäädännön tarpeellisuudesta ja riittävästä saattohoidon asiakaspaikkojen määrästä / Arja Juvonen (ps)

Toimenpidealoite TPA 59/2016: Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kriteeristön valmistelun aloittamisesta ja voimaan saattamisesta valtakunnallisesti ja viipymättä sekä saattohoitopaikkojen ja erilaisten asiakas / Arja Juvonen (ps)

Toimenpidealoite TPA 1/2017: Saattohoitolainsäädännön kehittämistyön aloittamisesta ja aikaansaamisesta / Arja Juvonen (ps)

Toimenpidealoite TPA 7/2017: Saattohoidon turvaamisesta lainsäädännöllä / Tuula Haatainen (sd)

Toimenpidealoite TPA 59/2017: Saattohoidon kirjaamisesta lainsäädäntöön / Sari Sarkomaa (kok), ym.

Lakialoite LA 8/2017: Laiksi terveydenhuoltolain 24 ja 25 §:n muuttamisesta / Antti Kaikkonen (kesk)

Suullinen kysymys SKT 6/2017: Saattohoidosta / Päivi Räsänen (kd)

Lakialoite LA 13/2017: Laiksi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta / Päivi Räsänen (kd)

Lakialoite LA 73/2017: Laiksi saattohoidosta / Arja Juvonen (ps) ym.


Eutanasiaa ja kuolinapua koskevia valtiopäivätoimia

Kirjallinen kysymys KK 959/2000: Eutanasian hyväksyminen Hollannissa / Päivi Räsänen (skl) 

Kirjallinen kysymys KK 80/2005: Dignitas-yhdistyksen eutanasiatoiminnan yhteydet Suomeen / Päivi Räsänen (kd)  

Kirjallinen kysymys KK 792/2005: Eutanasian ulottaminen lapsiin / Päivi Räsänen (kd) 

Kirjallinen kysymys KK 113/2012: Eutanasian salliminen Suomessa tarkoin määritellyissä tilanteissa / Antti Kaikkonen (kesk) 

Kirjallinen kysymys KK 966/2012: Potilaan oikeusturva lääkärin määräämässä elvytyskiellossa / Reijo Hongisto (ps) 

Kirjallinen kysymys KK 544/2016: Hallituksen lainsäädäntötoimista aktiivisen kuolinavun laillistamiseksi Suomessa / Stefan Wallin (r)  

Kansalaisaloite KAA 2/2017: Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta jätettiin eduskunnalle 14.2.2017. Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta järjesti julkisen kuulemisen eutanasia-kansalaisaloitteesta 9.11.2017. – Kokouksen verkkotallenne.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 4/2018, 6.4.2018

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ainoa käsittely 3.–4.5.2018:
Keskustelu päättyi ja eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2017 vp sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Eurooppa

Strafbarkeit der Sterbehilfe in Europa – Übersicht. Deutsche Stiftung Patientenschutz für Schwerstkranke, Pflegebedürftige und Sterbende 25.10.2013

Sääntely muissa maissa

Belgia

28 MAI 2002 - Loi relative à l'euthanasie 

Hollanti

Wetboek van Strafrecht, Tweede Boek: Artikel 293 ; Artikel 294 

Government of Netherlands – Euthanasia, assisted suicide and non-resuscitation on request

Luxemburg

Loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide 

Kanada

Projet de Loi C-14 17.6.2016 : Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir)

Saksa

Strafgesetzbuch (StGB) : § 217 Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, 6.11.2015 

Deutscher Bundestag, Drucksache 18/5373 1.7.2015: Entwurf eines Gesetzes zur Strafbarkeit der Geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttöung

Sveitsi

Schweizerisches Strafgesetzbuch
Art. 115 Tötung / Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

The Legalization of Euthanasia and Assisted Suicide: an inevitable slippery slope / Alexandra Tompson, Sophia Kuby. Vienna : ADF International, 2017.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Eutanasia oikeudellisena kysymyksenä / Liisa Nieminen. Artikkeli julkaisussa Haaste 2/2017.

Eutanasia : mistä on kysymys? / Päivi Räsänen. Ryttylä : Uusi Tie, 2017. 96 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Strafrechtlich reguliertes Sterben: der neue Straftatbestand einer geschäftsmässigen Förderung der Selbsttötung / Gunnar Duttge. Artikkeli julkaisussa: Neue Juristische Wochenschrift NJW, 2016, s. 120–125.
NJW: Neue Juristische Wochenschrift -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Inspiring a medico-legal revolution : essays in honour of Sheila McLean / edited by Pamela R. Ferguson ... [et al.]. Burlington, VT, USA : Ashgate, 2015, 297 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Terveys ihmisoikeuskysymyksenä / Liisa Nieminen. Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2015. (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja ; n:o 28). 347 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Avustettu potilaan itsemurha ja eutanasia / Kimmo Nuotio. Teoksessa: Oikeuden historiasta tulevaisuuden Eurooppaan: Pia Letto-Vanamo 60 vuotta. Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2014. s. 276–293.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

The law and ethics of dementia / edited by Charles Foster, Jonathan Herring and Israel Doron. Oxford : Hart, 2014. 539 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Lempeä kuolema / toimittaneet Sinikka Airas, Pirkko Lahti & Ilkka Taipale. Helsinki : Into, 2014. 184 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
Eduskunnan kirjasto suosittelee

Alzheimer's disease, media representations and the politics of euthanasia : constructing risk and selling death in an ageing society / Megan-Jane Johnstone. Farnham, Surrey : Ashgate Publishing Limited, 2013. 223 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Eutanasia : puolesta & vastaan / toimittaneet Esko Seppänen & Ilkka Taipale. Helsinki : Into, 2013. 273 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Eutanasia : hyvä kuolema / Juha Hänninen. Helsinki : Duodecim, 2012. 147 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

The right to life and the value of life : orientations in law, politics and ethics / edited by Jon Yorke. Farnham, Surrey ; Ashgate, 2010. 448 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Eutanasia ja etiikka : suomalainen eutanasiakeskustelu kansainvälisen eutanasiakeskustelun osana 1970-luvulta nykypäivään / Sirkka Pöysti. Helsinki : Sirkka Pöysti, 2009. 207 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Medically assisted death / Robert Young. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. 251 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Euthanasia / Raimo Lahti. Julkaisussa: Finnish legal system and recent development. - Helsinki : Edita, 2006. s. 81–104.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Eutanasia ja kuolevan potilaan hoito / Raimo Lahti. 06.07.2006
Julkaistu aiemmin teoksessa Rikos, rangaistus ja prosessi : juhlajulkaisu Eero Backman 1945 - 14/5 - 2005 / toimittajat Ari-Matti Nuutila ja Elina Pirjatanniemi. Turku : Turun yliopisto, 2005.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Ethical eye : euthanasia ; [Council of Europe]. Vol. 2, National and European perspectives / Yvon Englert ... [ja muita]. Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2004. 195 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Hoitotahto : potilaan oikeudet ja lääkärin velvollisuudet / Paula Kokkonen, Tarja Holi, Satu Vasantola. Helsinki : Talentum, 2004. 168 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Cultures at war : moral conflicts in western democracies / T. Alexander Smith & Raymond Tatalovich. Peterborough : Broadview Press, 2003. 302 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Ethical eye : euthanasia ; [Council of Europe]. Vol. 1, Ethical and human aspects. Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2003. 176 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Law and medical ethics / J.K. Mason, R.A. McCall Smith, G.T. Laurie. London ; LexisNexis UK, 2003. 704 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Mitä lääkintäoikeus on ja miten sitä tutkitaan? : Irma Pahlman potilaan itsemääräämisoikeudesta / Kimmo Nuotio. Julkaisussa: Oikeus. - Hki : Suomen demokraattiset lakimiehet. 4/2003, s. 412–425.
Oikeus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Potilaan itsemääräämisoikeus / Irma Pahlman. Helsinki : Edita, 2003. 378 s. Väitöskirja.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Euthanasia, ethics, and public policy : an argument against legislation / John Keown. New York : Cambridge University Press, 2002. 318 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

A natural right to die : twenty-three centuries of debate / Raymond Whiting. Westport (Conn.) : Greenwood Press, 2002. 222 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Onko surmatun tahdolla väliä? / Vilja Hahto. Artikkeli julkaisussa: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 40 vuotta. - Turku : Turun yliopisto 2001, s. 45–56
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Eutanasiaan liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa
Saattohoitoon liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa​​​

​Hankkeen uutisointia

Yle uutiset – Eutanasia

Yle uutiset – Saattohoito

Helsingin Sanomat – Eutanasia

Helsingin Sanomat – Saattohoito

Uusi Suomi – Eutanasia

Suomen Kuvalehti – Eutanasia

Potilaan lääkärilehti – Eutanasia

Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen ehdotuksen eutanasian sallimisesta. Eduskunnan tiedote 4.5.2018

Eduskunta käsitteli eutanasiaa koskevaa kansalaisaloitetta. Eduskunnan tiedote 3.5.2018

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa asiantuntijatyön käynnistämistä selvittämään saattohoitoon ja eutanasiaan liittyviä sääntelytarpeita. Eduskunnan tiedote 6.4.2018

IS:n Vaalikone – näin eutanasia jakaa ehdokkaat. Mika Lehto, Ilta-Sanomat 30.11.2017

Saattohoidon vahvistaminen sai tukea eutanasia-aloitteen kuulemisessa eduskunnassa. Pekka Kinnunen, Yle uutiset 9.11.2017 

Eutanasia ei ole paras tapa kohentaa kuolevien ihmisten asemaa, sanoo eettinen neuvottelukunta – Kärsimysten pelkääminen kertoo siitä, että hoito on puutteellista. Päivi Repo, Helsingin Sanomat 9.11.2017

Verkkotallenne sosiaali- ja terveysvaliokunnan eutanasiaa koskevan kansalaisaloitteen kuulemistilaisuudesta. Eduskunnan tiedote 9.11.2017

ETENEltä uusi kannanotto eutanasiasta. ETENE tiedote 23.10.2017

Eutanasia on kova paikka Hollannissakin. Mari Heikkilä, Potilaan lääkärilehti, 23.6.2017

HS-gallup: Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa eutanasiaa – miehet suhtautuvat kuolinapuun hieman naisia myönteisemmin. Minna Passi, Helsingin Sanomat 23.4.2017

Kysely: sairaanhoitajat myönteisiä eutanasialle. Tiedote, Sairaanhoitajat 24.4.2017

IS selvitti: Näin moni kansanedustajista kannattaa eutanasiaa. Antti Honkamaa, Ilta-Sanomat 25.3.2017.

Syöpää sairastava Roos haluaa kuolla ja lääkäri auttaa häntä – Näin eutanasia toimii Hollannissa. Laura Myllymäki, Aamulehti 19.3.2017.

Eutanasia herättää tunteita eduskunnan keskustelussa: ”Olen tuntenut suurta riittämättömyyttä”. Päivi Lakka, Aamulehti, 2.3.2017.

Mikä on omantunnon kysymys? Eutanasiasta, viinasta ja ydinvoimasta voi äänestää vapaasti. Kristiina Tolkki, Yle uutiset 27.2.2017.

Päivi Räsänen: Eutanasia ei tarkoita hoitojen riisumista vaan potilaan tappamista. Siina Ekberg, Kotimaa 21.2.2017

Kansanedustaja vetosi eutanasian puolesta: "Tukehtuminen olisi hirvein tapa lähteä". Olli Waris, Iltalehti 14.2.2017

Kuolevia potilaita hoitavat lääkärit vastustavat eutanasiaa muuta lääkärikuntaa voimakkaammin. Kalle Mäkelä, Yle uutiset 13.2.2017 

Arvokas kuolema on tärkeä tavoite. Pääkirjoitus, Helsingin Sanomat 6.2.2017.

Eutanasia saa eniten kannatusta vihreiltä ja vasemmistoliitolta – selvä enemmistö HS:lle vastanneista kansanedustajista puoltaa aloitetta. Heikki Arola, Helsingin Sanomat, 22.1.2017

Eutanasiassa lääkärillä on arvo- ja velvoiteristiriita. Heikki Pälve, blogi, Lääkäriliitto, 2.1.2017

IS-kysely: Katso ketkä kansanedustajat kannattavat ja ketkä vastustavat eutanasiaa – näin he perustelevat: ”Suurinta rakkautta on osata päästää irti”. Ilta-Sanomat 20.12.2016

Lääkäriliitto: Ei eutanasialle – kyllä avustetulle itsemurhalle. Katri Merikallio, Suomen Kuvalehti 27.11.2016

Eutanasia, kuolinapu, armokuolema, avustettu itsemurha, omaehtoinen kuolema – mitä maailman maat sallivat. Paula Tapiola, Yle uutiset 27.11.2016

Eutanasian laillistamiseen ei olla valmiita. Katriina Kantonen, xxx.Tutka.pro 18.11.2016

Suurin osa kansanedustajista sallisi eutanasian. Mikko Sauli, Yle uutiset 14.11.2016

”Eutanasia on toisen ihmisen elämän lopettamista”. Kristiina Kunnas, KD-lehti 12.11.2016.

RKP:n Stefan Wallin haluaa keskustelua eutanasian sallimisesta. Ilkka Ahtokivi, verkko-uutiset, Nykypäivä 21.10.2016

Eutanasia sallittu vain neljässä maassa – Kuolinapu jakaa lääkäreiden mielipiteitä Suomessa. Elina Korkee, STT, Aamulehti 7.10.2016

Tutkimus: Enemmistö suomalaisista hyväksyy eutanasian. Tiina Aisla, Mediuutiset 13.9.2016.

Dutch pass euthanasia bill. The Guardian 11.4.2001

​Muuta aineistoa

Sairaanhoitajien näkemyksiä eutanasiasta ja saattohoidosta. Sairaanhoitajaliitto 24.4.2017

Kuolevia potilaita hoitaville lääkäreille kohdistetun kyselyn tuloksia saattohoidosta ja eutanasiasta. Lääkäriliitto 13.2.2017

Lääkäri ja kuolin​apu -kyselyn tuloksia. Lääkäriliitto 6.10.2017

Eutanasia?​ Kristillisen lääkärilehden saattohoito- ja eutanasia -artikkeleita 2017

Puolet lääkäreistä laillistaisi eutanasian. Kyselytutkimus suomalaisille lääkäreille vuonna 2013. Lääkärilehti 29.4.2015

Lääkäriliitto – Lääkärin etiikka

Lääkäriliitto – Tietoa eutanasiasta

Eduskuntavaalit 2015 – Yle julkaisee vaalikoneen vastaukset avoimena datana. Yle uutiset 17.3.2015 – uutisessa linkki CSV-taulukkoon, sisältää eutanasia-kysymykseen annetut vastaukset

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Suomen evankelis-luterilainen kirkko – Eutanasia

Exitus ry – oikeus arvokkaaseen kuolemaan

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry 

ERGO – World Right to Die Organizations Directory

Organizations Against Euthanasia - Euthanasia.com 

​Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, helmikuu 2017, päivitetty 4.5.2018, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi